Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Ubezpieczenie NFZ (ZUS)

Student do ukończenia 26 lat jest ubezpieczony przez rodziców. Studenci, którzy ukończyli 26 lat nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Żeby móc dalej korzystać z bezpłatnej opieki medycznej (w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia), muszą koniecznie stawić się w Dziekanacie ds. studenckich (mgr Ewelina Korzeniowska, p. 5) i wypełnić formularz ZUS ZZA oraz załącznik nr 1 (oba druki niżej do pobrania). Po jego złożeniu Uczelnia będzie pokrywała koszty ubezpieczenia.

Sytuacja dotyczy wyłącznie studentów niepracujących, nieubezpieczonych poza uczelnią - składkę może odprowadzać inny podmiot np.: pracodawca.

 Zasady i tryb wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich

1.   Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, (Dz.U. nr 28, poz. 153, z póź. zmian.) obowiązkiem Uczelni jest zgłoszenie do ubezpieczenia, poprzez ZUS, studentów i uczestników studiów doktoranckich (zwanych dalej doktorantami) którzy:

  • nie powstają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub też nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
  • ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Za zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uczelnia odprowadza składki, które są finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

2.   W celu jednoznacznego stwierdzenia czy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczelni student/doktorant wypełnia oświadczenie. Proszę dokładnie przeczytać całe oświadczenie. W większości przypadków należy skreślić dwa pierwsze punkty. Jeżeli trzeci punkt zostanie skreślony nie możemy takiej osoby ubezpieczyć. (załącznik nr 1):

3.   Osoby, które złożą oświadczenie wskazujące na konieczność zgłoszenia ubezpieczenia przez Uczelnię wypełniają właściwe druki ZUS. Są to:

dla studentów i doktorantów: ZUS ZZA (proszę wypełnić punkt III, IV, VIII i IX jeżeli to konieczne oraz podpisać się jako osoba zgłaszana),

dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania zgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCZA,

dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania niezgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCNA

4.   Kopie druków ZUS i oświadczenia Wydziały/ Kolegia przesyłają niezwłocznie do Kwestury PW. Kwestura, zgodnie z otrzymanymi z jednostek drukami zgłoszeń, przekaże do ZUS miesięczne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z całej Uczelni.

5.   Zmiany danych zawartych w drukach zgłoszeniowych studenci/ doktoranci zgłaszają na formularzach ZUS ZIUA, natomiast zmiany pociągające za sobą wyrejestrowanie z ubezpieczenia jak: przerwanie studiów, ukończenie - na drukach ZUS ZWUA.