Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Dydaktyczne platformy internetowe eLecturer

Na Wydziale Zarządzania proces dydaktyczny realizowany w formie konwencjonalnej jest wspomagany wykorzystaniem platformy eLecturer opartej na oprogramowaniu Moodle. Wykorzystywane są dwie platformy.

Na pierwszej, na której osadzono Wirtualny Ośrodek Studiów Internetowych (WOSI): pw-wz, prowadzący zajęcia dydaktyczne mogą drogą internetową udostępniać materiały czy informacje dla studentów i wykorzystywać takie moduły jak: zadania, quiz, forum, czy czat.

Druga wersja platformy WOSI: pw-wz-pol, wymaga od studentów posiadania indywidualnych kont, do których logują się w przypadku, gdy tego wymagają wykładowcy.Sposób logowania na platformę zawiera Instrukcja logowania na pw-wz-pol.

Platforma pw-wz-pol była usprawniana i rozszerzana w obszarze takich funkcjonalności jak:

  • prowadzenie zajęć on-line,
  • zdalne przeprowadzanie egzaminów z losowymi pytaniami i odpowiedziami w zabezpieczonym środowisku,
  • przesyłanie sprawozdań i projektów - funkcjonalność pozwalająca administrować, oceniać i komentować przesyłane prace studentów,
  • wspieranie organizacji zajęć i konsultacji (czat, forum, głosowanie).

Wersja platformy pw-wz-pol posiada dodatkowe funkcjonalności - głównie administracyjne i ułatwiające pracę na platformie - przykładowo, w pełni zintegrowany moduł do zarządzania prywatnymi plikami użytkownika, co odpowiada aktualnym oczekiwaniom pokładanym w platformach e-lerning’owych w dziedzinie zajęć on-line oraz wspierania komunikacji ze studentami i pracownikami dydaktycznymi.

Pozwala to na prowadzenie zajęć w trybie blended learning, w którym:

  • określona liczba godzin przedmiotu była realizowana w formie konwencjonalnej, tzn. w sali wykładowej z udziałem studentów i prowadzącego zajęcia,
  • określoną liczbę godzin pracy własnej (wynikającą z punktów ECTS dla danego przedmiotu i przeznaczoną na pracę własną studenta) studenci poświęcali na przygotowywanie projektów, prac kontrolnych, rozwiązywaniu zadań, itp. – które były lokowane na platformie,
  • prowadzący zajęcia, w ustalonych terminach mogą sprawdzać, komentować i oceniać pozyskiwane przez studentów efekty kształcenia.

Taka forma współpracy ze studentami pozawala na wykorzystywanie oceny formatywnej w trakcie semestru do zwiększenia osiąganych efektów kształcenia i uzyskiwania przez nich wyższych ocen końcowych (sumatywnych).