Wyszukiwanie: 

Valid HTML 4.01 Transitional

Profil studiów

 • ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

 • studia stacjonarne (dzienne) - 3,5 roku (7 semestrów)
 • studia niestacjonarne (zaoczne) - 3,5 roku (7 semestrów)

Limit przyjęć

 • studia stacjonarne - 150 osób
 • studia niestacjonarne - 120 osób

Opłata semestralna

 • stacjonarne - bezpłatne,
 • niestacjonarne - płatne (2 600 zł)

Adresaci studiów inżynierskich

Studia inżynierskie są adresowane do absolwentów szkół średnich. Absolwenci studiów inżynierskich otrzymują tytuł inżyniera. Absolwenci studiów inżynierskich będą mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich stopnia II, na kierunku Zarządzanie lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Warunek uruchomienia studiów, specjalności i profili

Zarówno studia jak i wybierane w trakcie studiów profile technologiczne oraz specjalności zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się na nie co najmniej 30 kandydatów. W przypadku specjalności (profili dyplomowania) oznacza to, że uruchomione zostaną tylko te, na które zgłosi się 30 lub więcej chętnych.

Organizacja zajęć

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 18.00,
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (10-12 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00) i w soboty (zajęcia trwają cały dzień),
 • program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest ujednolicony. Ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej.

REKRUTACJA NA STUDIA

Warunki przyjęcia

Kandydaci na I rok studiów w Politechnice Warszawskiej muszą posiadać świadectwo upoważniające do podjęcia studiów wyższych, złożyć odpowiednie dokumenty i poddać się procedurze kwalifikacyjnej.

Aktualne informacje o zasadach i warunkach przyjęć, postępowaniu rekrutacyjnym i terminarzu rekrutacji dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej znajdują się na stronie Politechniki Warszawskiej .

Rejestracja na studia stacjonarne

Rejestracja odbywa się drogą internetową a dokumenty na stacjonarne studia inżynierskie przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Wydziale Zarządzania

Rejestracja na studia niestacjonarne

Rejestracja odbywa się drogą internetową. Dokumenty na niestacjonarne studia inżynierskie przyjmuje Biuro Obsługi Kandydatów (BOK) na Studia Menedżerskie na Wydziale Zarządzania:

Opłata rekrutacyjna

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne (w wysokości określonej decyzją Rektora i publikowanej na stronie Politechniki) na indywidualny numer konta, różny dla każdego zgłoszenia i podawany przez system na końcu procedury rejestracyjnej.

Uwaga: Dokonanie wpłaty po terminie zamknięcia systemu rejestracji, uniemożliwi wprowadzenie danych kandydata do komputerowego systemu rekrutacji i tym samym wykluczy jego udział w procedurze przyjmowania na studia.

Wykaz dokumentów

Kandydaci powinni w podanych terminach złożyć:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginału lub jego odpisu) wydanego przez OKE lub szkołę średnią - poświadczoną w miejscu składania dokumentów; świadectwa dojrzałości uzyskane w szkołach zagranicznych są honorowane pod warunkiem ich nostryfikacji przez kuratorium oświaty ( zobacz )
 • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną w miejscu składania dokumentów,
 • 4 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (opcjonalnie).

Komisja przyjmuje tylko kompletny zestaw dokumentów.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk organizacji i zarządzania, jak również w obszarze nauk technicznych, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. Wśród przedmiotów ogólnych kierunku na studiach inżynierskich przykładowo są:

 • języki obce
 • historia gospodarcza
 • analiza matematyczna
 • statystyka opisowa
 • matematyka dyskretna
 • technologie informatyczne
 • podstawy zarządzania
 • organizacja produkcji
 • rachunkowość finansowa i rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
 • marketing
 • mikroekonomia
 • fizyka
 • nauki o materiałach
 • ochrona własności intelektualnej
 • sterowanie procesami produkcyjnymi
 • ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
 • projektowanie i grafika inżynierska
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • zarządzanie jakością
 • logistyka

Charakterystyczne dla studiów inżynierskich są profile technologiczne (opisane poniżej) i związane z nimi przedmioty: ogólnoinżynierskie, konstrukcyjne oraz technologiczne. Przewidywane są do uruchomienia następujące profile technologiczne (w nawiasie podano nazwę wydziału prowadzącego dany profil):

 • technologie budowlane (Wydział Inżynierii Lądowej)
 • technologie elektroniczne (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
 • technologie elektryczne (Wydział Elektryczny)
 • technologie informatyczne (Wydział Zarządzania)

Dzięki Integralnemu Systemowi Studiów (ISS), rok przed ukończeniem studiów, każdy student może wybrać jedną z siedmiu specjalności w celu pogłębienia wiedzy w wybranym obszarze i napisania związanej z nim pracy dyplomowej. Studenci wybierając specjalność trafiają pod bezpośrednią opiekę jednego z Zakładów wchodzących w skład Wydziału Zarządzania. Realizują zajęcia i przygotowują prace dyplomowe pod kierunkiem jego pracowników, mogą być włączani w prace badawcze i doradcze prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w poszczególnych Zakładach.

Poniżej zamieszczono wykaz specjalności i linki do stron, na których znajduje się opis działalności naukowo-badawczej każdego z Zakładów wraz z listą jego pracowników, a po wyborze pracownika (potencjalnego promotora) można uzyskać informację o obszarach jego zainteresowań naukowo-dydaktycznych:

 • Zarządzanie Innowacjami (Z1)
 • Zarządzanie Produkcją (Z2)
 • Informatyka Gospodarcza (Z3)
 • Finanse i Zarządzanie Ryzykiem (Z4)
 • Kwalitologia i Inżynieria Jakości (Z5)
 • Ergonomia i Środowisko Pracy (Z6)
 • Zarządzanie Strategiczne (Z7)

Uruchomione zostaną tylko te profile technologiczne i specjalności, na które zgłosi się 30 lub więcej chętnych.

Ponieważ liczba studentów na poszczególnych profilach technologicznych, specjalnościach oraz liczba dyplomantów u każdego promotora jest ograniczona, na Wydziale Zarządzania obowiązuje zasada, zgodnie z którą w procedurach kwalifikacyjnych, m.in. do obieralnych zajęć dydaktycznych, do grup dyplomantów u poszczególnych promotorów – głównym kryterium dostępu jest średnia z ocen semestralnych uzyskanych na studiach (zarządzenie nr 01/2013 Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zasad dostępu do obieralnych zajęć dydaktycznych i innych zasobów edukacyjnych).

PROFILE TECHNOLOGICZNE

W odróżnieniu od studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, prowadzonych przez Wydział Inżynierii Produkcji,  na Wydziale Zarządzania studenci mają możliwość wybrania jednego z 4 profili technologicznych: technologie budowlane, elektryczne, elektroniczne i informatyczne.

Profile technologiczne dla studentów inżynierskiego kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zostały opracowane zgodnie z wymogami minimum programowego tych studiów i z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych technologii nauczanych na następujących wydziałach Politechniki Warszawskiej: Wydziale Elektrycznym, Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz na Wydziale Zarządzania. Warunkiem uruchomienia profilu technologicznego jest zapisanie się na niego co najmniej 30 studentów.

Profil Technologie budowlane

 • Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu usytuowania budownictwa w gospodarce oraz jego specyfiki w zakresie technologii i konstrukcji materiałów budowlanych, jak również technologii i konstrukcji charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów obiektów i rodzajach budownictwa. W trakcie nauki studenci poznają podstawowe technologie stosowane w realizacji obiektów budowlanych oraz zasady organizacji takich procesów i budów. Zakres uzyskiwanej wiedzy ogólnoinżynierskiej jest wystarczający do zrozumienia zagadnień i procesów związanych z wytwarzaniem materiałów i konstrukcji budowlanych, a w szczególności do uczestnictwa w profesjonalnym zarządzaniu tymi procesami.
 • Przedmioty konieczne do rozumienia zagadnień związanych z wytwarzaniem w przemyśle budowlanym to, między innymi: materiały budowlane, konstrukcje i instalacje budowlane i metalowe, budownictwo komunikacyjne, organizacja produkcji budowlanej oraz technologie robót budowlanych. Absolwenci znają: podstawowe rodzaje procesów występujących w budownictwie, podstawowe zasady fizyki budowli, wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli, zasady konstruowania typowych obiektów w różnych rodzajach budownictwa oraz zasady organizowania budowlanego procesu inwestycyjnego.
 • Absolwenci uzyskują konieczną wiedzę w zakresie właściwości materiałów budowlanych, ich systematyki, zasad produkcji i zastosowania. Znają i potrafią dobierać odpowiednie technologie do produkcji różnych rodzajów materiałów budowlanych, prefabrykatów żelbetowych, metalowych, drewnianych i innych. Znają zasady organizowania pracy w takich zakładach.

Profil Technologie elektroniczne

 • Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu konstrukcji i technologii aparatury elektronicznej. Wiedza ogólnoinżynierska niezbędna do zrozumienia zagadnień związanych z wytwarzaniem aparatury elektronicznej obejmuje: podstawy metrologii, podstawy teorii obwodów, właściwości materiałów stosowanych w elektronice, zasady działania podstawowych elementów elektronicznych i fotonicznych oraz układów elektronicznych a także problematykę uzysku i niezawodności.
 • Absolwenci uzyskują podstawowe umiejętności konstruowania i oprogramowywania systemów mikroprocesorowych, projektowania obwodów drukowanych, konstruowania urządzeń elektronicznych, uzyskują także niezbędne informacje na temat badań i certyfikacji wyrobów elektronicznych. Otrzymują również niezbędną wiedzę dotyczącą automatyzacji procesu produkcji, technologii montażu urządzeń elektronicznych oraz problematyki badań i certyfikacji wyrobów elektronicznych. Ponadto absolwenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu produkcji elementów elektronicznych i układów scalonych oraz mikro- i nano-systemów.
 • Absolwenci posiadają także podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki urządzeń elektronicznych.

Profil Technologie elektryczne

 • Absolwenci posiadają wiedzę ogólnoinżynierską konieczną do rozumienia zagadnień związanych z funkcjonowaniem, konstrukcją, technologią oraz eksploatacją systemów zasilania, maszyn, urządzeń i aparatów elektrycznych, zwłaszcza w zakresie: materiałoznawstwa elektrycznego, elektrotechniki, metrologii wielkości elektrycznych i magnetycznych, elektroenergetyki, elektroniki i energoelektroniki oraz ich zastosowań. Zakres ich wykształcenia obejmuje wiedzę o działaniu i konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów elektrycznych, a w szczególności: stosowanych w przemyśle, transporcie, robotyce i automatyce oraz powszechnego użytku.
 • Absolwenci uzyskują wiedzę i elementarne umiejętności projektowania, z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania prac inżynierskich, konstrukcji elektromechanicznych, sieci i instalacji elektrycznych, projektowania i eksploatacji maszyn, urządzeń i aparatów elektrycznych.
 • Absolwenci posiadają także podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie badania i diagnostyki maszyn i urządzeń elektrycznych.

Profil Technologie informatyczne

 • Profil przygotowuje inżyniera z umiejętnościami i wiedzą konieczną do projektowania, implementacji i eksploatacji systemów informatycznych w zakresie obsługi i rozwiązywania zadań projektowych oraz technicznych.
 • Absolwent profilu posiada wiedzę z zakresu: architektury systemów komputerowych, podstaw algorytmiki i struktur danych, kompilatorów i języków programowania, programowania proceduralnego i obiektowego, technik multimedialnych, baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz aplikacji sieciowych, komputerowych systemów wspomagania projektowania (CAD) i wytwarzania (CAM), komputerowego wspomagania badań w technice oraz zastosowania metod sztucznej inteligencji do rozwiązywania zadań technicznych. W ramach profilu studenci poznają wybrane narzędzia i technologię firm objętych programem nauczania, zajmujących wysokie pozycje na rynku projektowania, implementacji i eksploatacji wysoko zaawansowanych rozwiązań informatycznych, takich przykładowo jak: IBM, Microsoft, SAS, StatSoft oraz Sybase. Studenci mogą ubiegać się o certyfikaty potwierdzające zapoznanie się z niektórymi narzędziami informatycznymi.
 • Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwie, organizacji lub jednostce badawczej, która poszukuje inżynierów łączących wiedzę informatyczną z wiedzą menedżerską.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA, MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA I KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA

Ogólne cele kształcenia

Celem kształcenia  jest przekazanie  wiedzy  z zakresu nauk ekonomicznych  i nauk o zarządzaniu oraz z zakresu inżynierii produkcji, projektowania nowych oraz  modernizacji istniejących  procesów i   systemów   produkcyjnych i eksploatacyjnych, a także nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi. Celem studiów jest wypromowanie inżynierów mających wykształcenie zarówno w obszarze nauk organizacji i zarządzania,  jak  również  w  obszarze  nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych:

 • w zakresie wiedzy dotyczącej:
  • rynku i gospodarki rynkowej, teorii zachowania się konsumenta, teorii produkcji, modeli konkurencji rynkowej,
  • ekonomiki, finansów i analizy   finansowej   przedsiębiorstw,
  • współczesnych metod zarządzania  produkcją i usługami, sterowania przepływem produkcji,
  • znaczenia i zadań logistyki, procesów logistycznych, logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
  • zarządzania  jakością i bezpieczeństwem,
  • projektowania inżynierskiego i grafiki inżynierskie, projektowania obiektów i procesów;
 • w zakresie umiejętności:
  • wykorzystania nabytej wiedzy z zakresu nauki o organizacji do rozumienia ogólnych zasad funkcjonowania organizacji i rozwiązywania pojawiających się problemów,
  • wykorzystania planowania marketingowego i realizowania tego typu przedsięwzięć,
  • projektowania  systemów  zarządzania jakością, systemów produkcyjnych,
  • potrafi posługiwać się komputerowym wspomaganiem oraz metodami sztucznej inteligencji do rozwiązywania zadań technicznych,
  • umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie eksploatacji systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, systemów   zapewniania   jakości,   ergonomii i bezpieczeństwa pracy;
 • w zakresie kompetencji społecznych:
  • zdolność do osiągania wyższych stopni zawodowych,
  • kompetencje do kierowania zespołami zadaniowymi i jednostkami organizacyjnymi niższego szczebla,
  • kompetencje do podejmowania odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę środowiska w zakresie pełnionych funkcji kierowniczych.

Możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy):

 • stanowiska niższego i średniego szczebla menedżerskiego lub technicznego, pracownicy działów IT oraz badawczo-rozwojowych instytucji dowolnego profilu działania,
 • przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, jednostkach projektowych i doradczych, a w szczególności z uwzględnieniem zaawansowanych systemów zarządzania jakością, zagadnień ergonomii, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego w działalności produkcyjnej,
 • w administracji państwowej i samorządowej w zakresie prowadzenia dowolnych działalności gospodarczej lub technicznej,
 • w formie samozatrudnienia.

Możliwości kontynuacji kształcenia:

 • absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia, dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich, przykładowo, jak Zarządzanie, a także z obszaru nauk technicznych i pokrewnych takich jak Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Bezpieczeństwo Narodowe,
 • absolwent może podejmować kształcenie uzupełniające na dowolnych studiach podyplomowych związanych tematycznie z efektami kształcenia uzyskanymi w trakcie studiów pierwszego stopnia.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA
(zgodnie z systemem Krajowych Ram Kwalifikacji)

Wiedza specjalistyczna z zakresu:

 • finanse i rachunkowość zarządcza,
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa i jego otoczenia,
 • zarządzanie instytucjami finansowymi, rynkami kapitałowymi oraz zarządzanie ryzykiem korporacyjnym zarówno materialnym jak i finansowym,
 • technologie informatyczne,
 • zintegrowane systemy zarządzania,
 • podstawy zarządzania produkcją,
 • ergonomia przemysłowa i zarządzanie środowiskiem pracy,
 • analiza potrzeb oraz dobór rozwiązań informatycznych do wspomagania zarządzania,
 • informatyka gospodarcza,
 • projektowanie informatycznych systemów zarządzania,
 • projektowanie systemów zarządzania jakością,
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym,
 • bazy danych, raportowanie i analiza danych,
 • zarządzanie wiedzą i innowacjami,
 • projektowanie i grafika inżynierska
 • zarządzanie jakością
 • organizacja produkcji
 • logistyka
 • rachunkowość finansowa
 • automatyzacja procesów produkcji
 • komputerowe wspomaganie prac inzynierskich

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

 • wykorzystywać nabytą wiedzę z matematyki i statystyki do opisu procesów zarządzania i budowy modeli ekonomicznych i zarządczych,
 • pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie,
 • pracować indywidualnie i w zespole, w tym także zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów,
 • porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach, także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • wykorzystać nabytą wiedzę z zakresu nauki o organizacji do rozumienia podstaw teoretycznych, form organizacji oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji i rozwiązywania pojawiających się problemów,
 • ma umiejętności samokształcenia, ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku zawodowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą,
 • ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania menedżerskiego, typowego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia,
 • zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować prosty proces, system, obiekt typowy dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi,
 • dokonać matematycznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnień technicznych; formułowania modeli matematycznych i ich stosowania,
 • dokonać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych; analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki,
 • definiować i analizować, procesy chemiczne i ich znaczenia w technologiach przemysłowych, posługiwać się podstawowymi procesami ekonomicznymi i zasadami sterowania tymi procesami,
 • posługiwać się zasadami obowiązującymi w państwie prawa,
 • wykorzystać planowanie marketingowe i realizować tego typu przedsięwzięcia,
 • uwzględnić aspekty ekologiczne i ochrony środowiska przyrodniczego przy podejmowaniu decyzji i aktywności technologicznej,
 • posługiwać podstawowymi zasadami z zakresu finansów i rachunkowości służącymi do prawidłowego funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz ich finansowania,
 • posługiwać się zarządzaniem procesami produkcyjnymi oraz usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania,
 • definiować i posługiwać się podstawowymi zasadami zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie,
 • posługiwać się systemami logistycznymi i projektować je z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania,
 • wykorzystać dobór materiałów do zastosowania w technice z uwzględnieniem ich struktury i własności,
 • posługiwać się projektowaniem inżynierskim obiektów i procesów technicznych z uwzględnieniem grafiki inżynierskiej oraz z zastosowaniem komputerowego wspomagania,
 • posługiwać doborem procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji,
 • wykorzystać dobór systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w wybranym zakresie inżynierii produkcji,
 • korzystać z aparatury pomiarowej metrologii warsztatowej oraz metod oszacowania błędu pomiarów,
 • posługiwać się komputerowym wspomaganiem oraz metodami sztucznej inteligencji do rozwiązywania zadań technicznych.

Kompetencje społeczne:

Absolwent rozumie:

 • potrzebę uczenia się przez całe życie,
 • że w zarządzaniu wiedza i umiejętności szybko stają się przestarzałe,
 • potrzebę i zna możliwości dalszego kształcenia się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy i egzaminy przeprowadzane przez uczelnie, firmy i organizacje zawodowe),
 • przyczyny wadliwie działających systemów technicznych i zarządzania, które doprowadziły do poważnych strat finansowych i społecznych,
 • potrzebę zachowań personalnych i przestrzega zasad etyki, w tym uczciwości, ma doświadczenia z pracą zespołową,

Absolwent potrafi:

 • wykazać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze naukowo badawczym lub programistyczno wdrożeniowym, wchodzącym w skład studiów lub realizowanych poza studiami,
 • przekazać informację o osiągnięciach zarządzania i różnych aspektach zawodu w sposób powszechnie zrozumiały.
ostatnia aktualizacja: 2015-05-31 19:22:55

WAŻNE DOKUMENTY

WAŻNE LINKI

SONDA

Czy słyszałeś o programie LLP-Erasmus?
Nie
Tak
 | Mapa serwisu |  Kontakt |