Wyszukiwanie: 

Valid HTML 4.01 Transitional

Profil studiów

 • ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

 • stacjonarne - 3 lata (6 semestrów)
 • niestacjonarne - 3 lata (6 semestrów)

Limit przyjęć

 • studia stacjonarne - 150 osób
 • studia niestacjonarne - 120 osób

Opłata semestralna

 • studia stacjonarne - bezpłatne
 • studia niestacjonarne - płatne (2 400 zł ) 

Adresaci studiów licencjackich

Studia licencjackie są adresowane do absolwentów szkół średnich. Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata. Absolwenci studiów licencjackich będą mogli kontynuować naukę na magisterskich studiach stopnia II (stacjonarnych lub niestacjonarnych) na kierunku Zarządzanie lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji uzyskując tytuł magistra.

Warunek uruchomienia studiów i specjalności

Studia i specjalności wybierane podczas trwania studiów zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się co najmniej 30 kandydatów. W przypadku specjalności (profili dyplomowania) oznacza to, że uruchomione zostaną tylko te, na które zgłosi się 30 lub więcej chętnych.

Organizacja zajęć

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 18.00,
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (10-12 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00) i w soboty (zajęcia trwają cały dzień),
 • program studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach każdego przedmiotu jest ujednolicony. Ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej.

REKRUTACJA NA STUDIA

Warunki przyjęcia

Kandydaci na I rok studiów w Politechnice Warszawskiej muszą posiadać świadectwo upoważniające do podjęcia studiów wyższych, złożyć odpowiednie dokumenty i poddać się procedurze kwalifikacyjnej.

Aktualne informacje o zasadach i warunkach przyjęć, postępowaniu rekrutacyjnym i terminarzu rekrutacji dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej, znajdują się na stronie Politechniki Warszawskiej

Rejestracja na studia stacjonarne

Rejestracja odbywa się drogą internetową. Dokumenty na stacjonarne studia licencjackie przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Wydziale Zarządzania.

Rejestracja na studia niestacjonarne

Rejestracja odbywa się drogą internetową. Dokumenty na niestacjonarne studia licencjackie przyjmuje Biuro Obsługi Kandydatów (BOK) na Wydziale Zarządzania.

Opłata rekrutacyjna

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne (w wysokości określonej decyzją Rektora i podanej na stronach Politechniki) na indywidualny numer konta, różny dla każdego zgłoszenia i podawany przez system na końcu procedury rejestracyjnej.

Uwaga: Dokonanie wpłaty po terminie zamknięcia systemu rejestracji, uniemożliwi wprowadzenie danych kandydata do komputerowego systemu rekrutacji i tym samym wykluczy jego udział w procedurze przyjmowania na studia.

Wykaz dokumentów

Kandydaci powinni w podanych terminach złożyć:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub jego odpis) wydanego przez OKE lub szkołę średnią - poświadczoną w miejscu składania dokumentów; świadectwa dojrzałości uzyskane w szkołach zagranicznych są honorowane pod warunkiem ich nostryfikacji przez kuratorium oświaty ( zobacz ),
 • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną w miejscu składania dokumentów,
 • 4 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (opcjonalnie).

Komisja przyjmuje tylko kompletny zestaw dokumentów.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem i finansami, ekonomii, marketingu, jak również z zakresu matematyki i informatyki. W programie studiów przewiduje się znaczną liczbę godzin zajęć z języka obcego.

Wśród przedmiotów ogólnych kierunku na studiach licencjackich przykładowo są:

 • języki obce
 • socjologia
 • analiza matematyczna, statystyka opisowa
 • badania operacyjne 
 • technologie informatyczne 
 • podstawy zarządzania
 • ochrona własności intelektualnej 
 • marketing
 • propedeutyka prawa
 • mikroekonomia
 • rachunkowość finansowa 
 • finanse
 • ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie projektami i innowacjami
 • zarządzanie personelem
 • organizacja produkcji

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Studiów, rok przed ukończeniem studiów, każdy student może wybrać jedną z siedmiu specjalności  w celu pogłębienia wiedzy w wybranym obszarze i napisania związanej z nim pracy dyplomowej. Studenci wybierając specjalność trafiają pod bezpośrednią opiekę jednego z Zakładów wchodzących w skład Wydziału Zarządzania. Realizują zajęcia i przygotowują prace dyplomowe pod kierunkiem jego pracowników, mogą być włączani w prace badawcze i doradcze prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w poszczególnych Zakładach.

Poniżej zamieszczono wykaz specjalności i linki do stron, na których znajduje się opis działalności naukowo-badawczej każdego z Zakładów wraz z listą jego pracowników, a po wyborze pracownika (potencjalnego promotora) można uzyskać informację o obszarach jego zainteresowań naukowo-dydaktycznych:

 • Zarządzanie Innowacjami (Z1)
 • Zarządzanie Produkcją (Z2)
 • Informatyka Gospodarcza (Z3)
 • Finanse i Zarządzanie Ryzykiem (Z4)
 • Kwalitologia i Inżynieria Jakości (Z5)
 • Ergonomia i Środowisko Pracy (Z6)
 • Zarządzanie Strategiczne (Z7)

Uruchomione zostaną tylko te specjalności, na które zgłosi się 30 lub więcej chętnych.

Ponieważ liczba studentów na poszczególnych specjalnościach oraz liczba dyplomantów u każdego promotora jest ograniczona, na Wydziale Zarządzania obowiązuje zasada, zgodnie z którą w procedurach kwalifikacyjnych, m.in. do obieralnych zajęć dydaktycznych, do grup dyplomantów u poszczególnych promotorów – głównym kryterium dostępu jest średnia z ocen semestralnych uzyskanych na studiach (zarządzenie nr 01/2013 Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zasad dostępu do obieralnych zajęć dydaktycznych i innych zasobów edukacyjnych)

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA, MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA  I KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA

Ogólne cele kształcenia

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem i finansami, ekonomii, marketingu, jak również z zakresu matematyki i informatyki. W programie studiów przewiduje się znaczną liczbę godzin zajęć z języka obcego.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Ponadto celem kształcenia, niezależnie od wybranej specjalności, jest uzyskanie kierunkowej wiedzy w zakresie działalności gospodarczej, mikroekonomii, socjologii, sieci i systemów informatycznych, finansów, marketingu, zarządzania jakością, organizacji produkcji, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska oraz zarządzania projektami i innowacjami:

 •  w zakresie wiedzy dotyczącej:
  • nauki o organizacji, podstaw zarządzania,
  • finansów i analizy finansowej przedsiębiorstw,
  • mikroekonomii, głównych nurtów ekonomii,
  • planowania strategicznego produkcji i usług,
  • zachowań organizacyjnych i postaw społecznych i zachowań jednostek w organizacji,
  • zarządzania projektami i innowacjami,
 • w zakresie umiejętności:
  • racjonalizacji działań menedżerskich w przedsiębiorstwach należących do wszystkich sektorów gospodarki i funkcjonujących w warunkach integracji z Unią Europejską,
  • wykorzystania nabytej wiedzy do rozwiązywania pojawiających się problemów w organizacji,
  • posługiwania się instrumentami prawnymi, interpretowania i stosowania prawa w praktyce,
  • wykorzystania zasad i narzędzi zarządzania strategicznego, procesowego oraz marketingu,
  • otwierania i prowadzenia samodzielnej działalności spółek prawa handlowego,
 •  w zakresie kompetencji społecznych:
  • zdolność do osiągania wyższych stopni zawodowych,
  • kompetencje do kierowania zespołami zadaniowymi i jednostkami organizacyjnymi niższego szczebla,
  • kompetencje do podejmowania odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę środowiska w zakresie podejmowanych funkcji kierowniczych.

Możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy):

 • stanowiska niższego i średniego szczebla menedżerskiego, analitycy finansowi, pracownicy działów IT oraz badawczo-rozwojowych instytucji dowolnego profilu działania,
 • w administracji państwowej i samorządowej w zakresie prowadzenia dowolnych form działalności gospodarczej,
 • w formie samozatrudnienia.

Możliwości kontynuacji kształcenia:

 • możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich, przykładowo, jak Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, a także z obszaru nauk technicznych i pokrewnych takich jak Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Bezpieczeństwo Narodowe,
 • możliwość podejmowania kształcenia uzupełniającego na studiach podyplomowych związanych tematycznie z efektami wiedzy uzyskanymi w trakcie studiów pierwszego stopnia.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA
(zgodnie z systemem Krajowych Ram Kwalifikacji)

Wiedza specjalistyczna z zakresu:

 • finanse i rachunkowość zarządcza,
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa i jego otoczenia,
 • zarządzanie instytucjami finansowymi, rynkami kapitałowymi oraz zarządzanie ryzykiem korporacyjnym zarówno materialnym jak i finansowym,
 • zintegrowane systemy zarządzania,
 • podstawy zarządzania produkcją,
 • ergonomia przemysłowa i zarządzanie środowiskiem pracy,
 • analiza potrzeb oraz dobór rozwiązań informatycznych do wspomagania zarządzania,
 • informatyka gospodarcza,
 • projektowanie informatycznych systemów zarządzania,
 • programowanie w sieciach komputerowych oraz projektowanie systemów zarządzania jakością,
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym,
 • przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych instrumentów w zarządzaniu ryzykiem,
 • bazy danych, raportowanie i analiza danych,
 • zarządzanie wiedzą i innowacjami,
 • zarządzanie personelem
 • bezpieczeństwo publiczne

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

 • wykorzystywać nabytą wiedzę z matematyki i statystyki do opisu procesów zarządzania i budowy modeli ekonomicznych i zarządczych,
 • pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie,
 • pracować indywidualnie i w zespole, w tym także zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów,
 • porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach, także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • wykorzystać nabytą wiedzę z zakresu nauki o organizacji do rozumienia podstaw teoretycznych, form organizacji oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji i rozwiązywania pojawiających się problemów,
 • ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania menedżerskiego, typowego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia,
 • zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować prosty proces, system, obiekt typowy dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi,
 • posługiwać się podstawowymi mechanizmami funkcjonowania organizacji: rozumie zasady, prawidłowości i instrumenty zarządzania,
 • zgodnie z zadaną specyfikacją wykorzystać w zakresie mikroekonomii podstawowe kategorie ekonomiczne, zasady działania głównych podmiotów w systemie ekonomicznym państwa, określić wpływ czynników ekonomicznych na zarządzanie,
 • wykorzystać podstawowe mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego w państwie i określić jego wpływ na zarządzanie organizacją,
 • posługiwać się instrumentami prawnymi, interpretować i stosować prawo w praktyce,
 • definiować, planować, organizować wykonawstwo i sterować projektami oraz zasobami ludzkimi, rozumie ich istotę i rolę w zarządzaniu,
 • posługiwać się zasadami i instrumentami zarządzania jakością i wykorzystywania współczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu,
 • wykorzystać podstawowe kategorie, pojęcia, prawidłowości i wyniki badań w rozwiązywaniu problemów i zarządzaniu marketingiem,
 • wykorzystać nabytą wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i finansów przedsiębiorstwa do stosowania instrumentów rachunkowości finansowej oraz analizy i planowania finansowego jak również pozyskiwania środków finansowych w przedsiębiorstwie,
 • wykorzystać nabytą wiedzę z zakresu informacji w procesie kierowania do zbierania i przetwarzania informacji, rozumienia roli systemów teleinformatycznych w procesie decyzyjnym i w zarządzaniu.

Kompetencje społeczne:

Absolwent rozumie:

 • potrzebę uczenia się przez całe życie,
 • że w zarządzaniu wiedza i umiejętności szybko stają się przestarzałe,
 • potrzebę i zna możliwości dalszego kształcenia się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy i egzaminy przeprowadzane przez uczelnie, firmy i organizacje zawodowe),
 • przyczyny wadliwie działających systemów ekonomicznych i zarządzania, które doprowadziły do poważnych strat finansowych i społecznych,
 • potrzebę zachowań personalnych i przestrzega zasad etyki, w tym uczciwości, ma doświadczenia z pracą zespołową,

Absolwent potrafi:

 • wykazać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze społecznym, naukowo badawczym lub programistyczno wdrożeniowym, wchodzącym w skład studiów lub realizowanych poza studiami,
 • przekazać informację o osiągnięciach zarządzania i różnych aspektach zawodu w sposób powszechnie zrozumiały.
 
ostatnia aktualizacja: 2015-05-31 19:14:21

WAŻNE DOKUMENTY

WAŻNE LINKI

SONDA

Czy słyszałeś o programie LLP-Erasmus?
Nie
Tak
 | Mapa serwisu |  Kontakt |