Organizacja zajęć

Część wykładowa Kursu będzie przeprowadzana w salach wykładowych Wydziału Zarządzania PW, natomiast część ćwiczeniowa będzie odbywała się w laboratorium komputerowym Wydziału Zarządzania PW mieszczącym max. 16 stanowisk. Każdy uczestnik Kursu będzie miał do dyspozycji stanowisko komputerowa z zainstalowanym oprogramowaniem Primavera Oracle P6 Desktop wraz z treningową bazą danych.

Zalecana liczebność grup zajęciowych:

  • część wykładowa – wszyscy uczestnicy zapisani na Kurs,
  • część ćwiczeniowa – max. 16 osób.

Kontrola bieżących postępów kształcenia odbywać się będzie poprzez ocenę aktywności na zajęciach i prac wykonywanych przez słuchaczy w trakcie Kursu, a także poprzez złożenie i obronę projektu zaliczeniowego.

Wynik końcowy jest efektem:

  • pracy własnej uczestników polegającej na odbyciu wykładów (Moduł 1) oraz wykonaniu ćwiczeń za wykorzystaniem bazy treningowej oprogramowania PRIMAVERA Oracle P6 Desktop oraz ich aktywności (Moduł 1 i Moduł 2): (20% oceny końcowej),
  • złożenie i obronę projektu zaliczeniowego (Moduł 1): (80% oceny końcowej).

 Ukończenie Kursu  następuje, gdy uczestnik:

  • uzyskał zaliczenia modułów opisanych planem Kursu;
  • złożył pozytywnie oceniony projekt zaliczeniowy;
  • uzyskał pozytywną ocenę z obrony projektu zaliczeniowego, do której został dopuszczony po spełnieniu dwóch poprzednich warunków.