Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - studia inżynierskie

Program studiów oferuje unikatowe połączenie kompetencji inżynierskich z wiedzą ogólną w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem, modelowania i optymalizacji procesów, diagnozowania zagrożeń i dopasowywania zabezpieczeń, racjonalizacji inwestycji oraz uwzględniania wymagań prawnych. W zakresie wiedzy inżynierskiej student zapoznaje się  z technicznymi aspektami systemów infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze energetyki, mechaniki, transportu oraz specjalistycznych instalacji i urządzeń. Absolwent studiów otrzymuje tytuł inżyniera oraz certyfikat ukończenia języka obcego na poziomie B2

Prace nad programem studiów stacjonarnych finansowane ze środków programu NERW2 w ramach Zadania 1 - Uruchomienie nowego kierunku studiów I i II stopnia „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej”

INFORMACJE WSTĘPNE

Tytuł zawodowy po studiach I stopnia - inżynier

Dlaczego ten kierunek?

 • potrzeba utworzenia kierunku pojawiła się w rozmowach ze strony otoczenia gospodarczego, z którym Wydział intensywnie współpracuje,
 • program kierunku był konsultowany i opiniowany przez Radę Konsultacyjną Wydziału, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
 • na naszym Wydziale zajęcia prowadzone są przez wybitnych, doświadczonych naukowców oraz młodą i prężnie działającą kadrę naukową,
 • studia mają charakter interdyscyplinarny, wiele zajęć jest realizowanych na innych wydziałach PW, np. Wydziale Inżynierii Lądowej, Wydziale Inżynierii Materiałowej, Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydziale Elektroniki i Technologii Informacyjnych, Wydziale Inżynierii Produkcji,
 • współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi, dzięki czemu studenci mają możliwość odbywania studiów za granicami Polski w ramach programu Erasmus+,
 • współpracujemy z licznymi podmiotami zewnętrznymi z biznesu i administracji publicznej w zakresie organizacji wykładów, seminariów, praktyk i staży dla studentów,
 • program studiów jest nieustannie aktualizowany i uzupełniany o nowe treści merytoryczne i praktyczne, które przez konsultantów oraz prowadzących uznawane są za znaczące,
 • zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach: projektów, paneli dyskusyjnych, ćwiczeń, warsztatów. Dbamy o to, żeby praktyka przeważała teorię,
 • dajemy możliwość udziału w licznych organizacjach studenckich oraz kołach naukowych, rozwijania swoich pasji i zdobywania nowych doświadczeń,
 • promujemy elastyczny system studiowania, w którym student jest aktywizowany w obszarach realizacji projektów i przedsięwzięć międzywydziałowych i międzyorganizacyjnych,
 • dajemy dobre merytoryczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu inżyniera.

Czym jest Infrastruktura Krytyczna i co to pojęcie oznacza dla Ciebie?

Jaki jest problem z zapewnieniem bezpieczeństwa usługom kluczowym?

Jak się chroni infrastrukturę krytyczną i usługi kluczowe?

Jaki jest problem biznesowy z infrastrukturą krytyczną?

Kim jest absolwent kierunku ZBIK?

Czy po ZBIK jest praca?

 
   
   

Absolwent potrafi: 

 • zidentyfikować i opisać procesy realizowane w ramach organizacji i wskazać zasoby niezbędne do ich realizacji, 
 • identyfikować zagrożenia dla organizacji, oceniać i szacować ryzyka z nimi związane, 
 • zinterpretować i wdrożyć do stosowania wymogi wynikające z aktów prawnych  i dokumentów normatywnych, 
 • sformułować problem decyzyjny i wskazać zabezpieczenia ograniczające ryzyko do poziomu akceptowalnego, 
 • opracować i zrealizować projekt wdrożenia zabezpieczeń, 
 • zbudować i pokierować zespołem projektowym lub zadaniowym, 
 • analizować i oceniać opłacalność oraz wystarczalność projektów wdrażanych zabezpieczeń

Perspektywy zawodowe: 

 • w sektorze prywatnym  - w jednostkach o rozbudowanej strukturze technicznej  i organizacyjnej, wymagających planowego zarządzania bezpieczeństwem (np. energetyka, sektor paliwowo- energetyczny, dostawcy usług teleinformatycznych) oraz bezpośrednio u operatorów infrastruktury krytycznej,
 • w sektorze publicznym  - w administracji publicznej,  w centrach zarządzania kryzysowego oraz biurach bezpieczeństwa, w komórkach analiz służb mundurowych,
 • w sektorze finansowym  i doradczym - w komórkach zajmujących się analizą danych  i zarządzaniem ryzykiem,  w organizacjach pozarządowych zaangażowanych  w bezpieczeństwo narodowe  i publiczne.
 • możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Publiczne, a także z obszaru nauk technicznych i pokrewnych, takich jak: Logistyka, Inżynieria Produkcji, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Bezpieczeństwa

Przykłady zawodów:

 • Analityk ryzyka
 • Analityk bezpieczeństwa
 • Specjalista w centrum zarządzania kryzysowego
 • Koordynator ds. infrastruktury krytyczne

Wybrane przedmioty  • Elektrotechnika i elektronika • Mechanika płynów • Elektroenergetyka przemysłowa • Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych • Układy elektroniczne • Podstawy automatyki • Instalacje sanitarne • Inżynieria komunikacyjna  • Podstawy teorii zarządzania ryzykiem • Opracowanie planu zarządzania kryzysowego • Sieci komputerowe • Bezpieczeństwo techniczne  i osobowe • Bezpieczeństwo fizyczne • Bezpieczeństwo prawne • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i usług kluczowych • Opracowanie planu zarządzania kryzysowego 

SPRAWY FORMALNE

Profil studiów - ogólnoakademicki

 Czas trwania studiów

 • studia stacjonarne (dzienne) - 3,5 roku (7 semestrów)
 • studia niestacjonarne (zaoczne) - 3,5 roku (7 semestrów)

Obszar kształcenia - obszar nauk społecznych, obszar nauk technicznych oraz kompetencje inżynierskie

Organizacja zajęć

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 20.00,
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (12-14 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00), soboty (8-21) i uzupełniająco (w razie konieczności) w niedziele (8-16),
 • program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest ujednolicony. Ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej.

Program kształcenia

Kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej
Stopnie studiów I stopień
Moduły podstawowe Nazwa modułu Projekt dyplomowy
  Inżynieria  
  Ekonomia P1: Analiza i ocena ekonomiczna rekomendowanych zabezpieczeń *
  Zarządzanie  
Moduły kierunkowe    
Moduł uzupełniający Kompetencje cyfrowe P2: Projekt systemu informatycznego wspomagającego monitoring ryzyka *
Moduł uzupełniający Podejście procesowe P3: Model procesu umożliwiający identyfikację zagrożeń *
Moduł uzupełniający Zarządzanie projektem P4: Projekt wdrożenia zabezpieczeń w organizacji *
Moduł wiodący Zarządzanie ryzykiem P5: Opracowanie planu ciągłości działania *
Moduł wiodący Infrastruktura zakładowa P6: Opracowanie zbioru zabezpieczeń dla organizacji *
Moduły ogólne    
Moduł językowy Język obcy  
  Seminarium dyplomowe  
Moduł ogólny WF  
Moduł praktyki obowiązkowej Praktyka obowiązkowa  
Moduł obieralny Przedmioty obieralne, uzupełniające bazowy program studiów  
Moduł dyplomowy Inżynier Egzamin dyplomowy
     
* integralna część pracy dyplomowej

Przykładowe siatki studiów:

https://wz.pw.edu.pl/Studia/Siatki-studiow

Opłaty za studia niestacjonarne

2800 zł za semestr. Studia trwają 7 semestrów.

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym.
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego (indywidualny numer dla każdego kandydata).
 3. Złóż dokumenty na wydziale.

Aktualny terminarz rekrutacji: Terminarz / Studia stacjonarne I stopnia i jednolite / Studia I i II stopnia / Rekrutacja / Strona główna - Politechnika Warszawska (pw.edu.pl)

Dodatkowe informacje dla kandydatów znajdują się na stronach:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci

https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/