Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - studia inżynierskie

Program studiów oferuje unikatowe połączenie kompetencji inżynierskich z wiedzą ogólną w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem, modelowania i optymalizacji procesów, diagnozowania zagrożeń i dopasowywania zabezpieczeń, racjonalizacji inwestycji oraz uwzględniania wymagań prawnych. W zakresie wiedzy inżynierskiej student zapoznaje się z technicznymi aspektami systemów infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze energetyki, mechaniki, transportu oraz specjalistycznych instalacji i urządzeń. Absolwent studiów otrzymuje tytuł inżyniera oraz certyfikat ukończenia języka obcego na poziomie B2.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Publiczne, a także z obszaru nauk technicznych i pokrewnych, takich jak: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Bezpieczeństwa.

Prace nad programem studiów stacjonarnych finansowane ze środków programu NERW2 w ramach Zadania 1 - Uruchomienie nowego kierunku studiów I i II stopnia „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej”

INFORMACJE WSTĘPNE

Studia trwają 7 semestrów
Rekrutacja odbywa się na semestr zimowy (zapisy trwają w okresie maj-wrzesień)
Absolwent uzyskuje tytuł inżyniera
Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Rodzaj i tryb studiów:

 • Studia inżynierskie stacjonarne
 • Studia inżynierskie niestacjonarne

Opis kierunku:

Program studiów oferuje unikatowe połączenie kompetencji inżynierskich z wiedzą ogólną w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem, modelowania i optymalizacji procesów, diagnozowania zagrożeń i dopasowywania zabezpieczeń, racjonalizacji inwestycji oraz uwzględniania wymagań prawnych. W zakresie wiedzy inżynierskiej student zapoznaje się z technicznymi aspektami systemów infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze energetyki, mechaniki, transportu oraz specjalistycznych instalacji i urządzeń. Absolwent studiów otrzymuje tytuł inżyniera oraz certyfikat ukończenia języka obcego na poziomie B2.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Publiczne, a także z obszaru nauk technicznych i pokrewnych, takich jak: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Bezpieczeństwa.

Absolwent:

 • potrafi zidentyfikować i opisać procesy realizowane w ramach organizacji, wskazać zasoby niezbędne do ich realizacji
 • potrafi identyfikować zagrożenia dla organizacji, oceniać i szacować ryzyka z nimi związane
 • posiada wiedzę i umiejętności identyfikowania i wdrażania wymogów wynikających z aktów prawnych i dokumentów normatywnych
 • potrafi sformułować problem decyzyjny i wskazać zabezpieczenia ograniczające ryzyko do poziomu akceptowalnego
 • potrafi opracować i zrealizować projekt wdrożenia zabezpieczeń
 • potrafi zbudować i pokierować zespołem projektowym lub zadaniowym
 • potrafi analizować i oceniać opłacalność projektów wdrażanych zabezpieczeń

Perspektywy zawodowe:

w sektorze prywatnym:

 • w jednostkach o rozbudowanej strukturze technicznej i organizacyjnej, wymagających planowego zarządzania bezpieczeństwem (np. energetyka, sektor paliwowo- energetyczny, dostawcy usług teleinformatycznych) oraz bezpośrednio u operatorów infrastruktury krytycznej

w sektorze publicznym:

 • w administracji publicznej w centrach zarządzania kryzysowego oraz biurach bezpieczeństwa, w komórkach analiz służb mundurowych

w sektorze finansowym i doradczym:

 • w komórkach zajmujących się analizą danych i zarządzaniem ryzykiem, w organizacjach pozarządowych zaangażowanych w bezpieczeństwo narodowe i publiczne

Wybrane przedmioty:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Mechanika płynów
 • Elektroenergetyka przemysłowa
 • Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych
 • Układy elektroniczne
 • Podstawy automatyki
 • Instalacje sanitarne
 • Inżynieria komunikacyjna
 • Podstawy teorii zarządzania ryzykiem
 • Opracowanie planu zarządzania kryzysowego
 • Sieci komputerowe
 • Bezpieczeństwo techniczne 
i osobowe
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Bezpieczeństwo prawne
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i usług kluczowych
 • Opracowanie planu zarządzania kryzysowego

Organizacja zajęć:

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 20.00
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (12-13 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00), soboty (8-21) i uzupełniająco (w razie konieczności) w niedziele (8-16),
 • program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest ujednolicony
 • ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej

Opinie studentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-studentow

Opinie absolwentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-absolwentow

Opłaty za studia niestacjonarne:

3400 zł/semestr

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym www.zapisy.pw.edu.pl
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego (indywidualny numer dla każdego kandydata).
 3. Złóż dokumenty na wydziale.

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia stacjonarne I stopnia:

Terminarz / Studia stacjonarne / Studia I stopnia i jednolite / Kształcenie / Strona główna - Politechnika Warszawska (pw.edu.pl)

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia:

Terminarz / Studia niestacjonarne / Studia I stopnia i jednolite / Kształcenie / Strona główna - Politechnika Warszawska (pw.edu.pl)

Dodatkowe informacje dla kandydatów znajdują się na stronie:

https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/