Kiedy będą znane kwoty stypendiów?

Kiedy będą znane kwoty stypendiów?

- Na koniec miesiąca kwoty ogłosi Rektor. Dopiero po tym ogłoszeniu będziemy mogli zając się tworzeniem decyzji oraz zwołać ostateczne posiedzenie Komisji Stypendialnej.

Kiedy będą wypłacane stypendia?

- Planowo na koniec listopada ale pod warunkiem odebrania decyzji przez studenta. Decyzje powinny być gotowe w połowie listopada. Zamieścimy tutaj stosowne ogłoszenie.

...więcej w notatce

Ile czasu mam na odwołanie się od decyzji?

- Na odwołanie od decyzji do Odwoławczej Komisji Stypendialnej jest 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Gdzie mogę złożyć odwołanie od decyzji?

- Odwołanie należy złożyć w Dziekanacie ds. Studenckich na druku dostępnym na stronie Biura Spraw Studenckich, po zaopiniowaniu przez Prodziekana wniosek jest wysyłany do OKS.

Czy wnioski można składać przez cały rok?

- Wszystkie wnioski z wyjątkiem wniosku o przyznanie stypendium Rektora można składać przez cały rok. Wniosek należy złożyć do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty. Wyjątek stanowi akcja październikowa kiedy wnioski składamy do 15 października, a kolejne do końca października aby dostać stypendium od listopada.

Nie uzupełniłem braków w terminie. Co mogę teraz zrobić?

- Należy złożyć nowy wniosek a bieg terminów zacznie się od momentu złożenia go do Dziekanatu ds. Studenckich. Poprzedni wniosek zostanie bez rozpatrzenia tj. nie zostanie wydana decyzja.