Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowe prowadzone przez:

Wydział Zarządzania

Politechniki Warszawskiej

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof PW

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych owocujących sformułowaniem na koniec tych studiów problemu badawczego doktorskiego i umożliwiających tym samym zwrócenie się do uczelni uprawnionej do doktoryzowania w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości o wszczęcie przewodu doktorskiego w trybie eksternistycznym lub o przyjęcie do szkoły doktorskiej. Studia przeznaczone są dla praktyków zarządzania o co najmniej 3-letnim doświadczeniu w pracy zawodowej oraz co najmniej rocznym doświadczeniu w pełnieniu stanowiska kierowniczego (preferowane jest doświadczenie dłuższe i na stanowisku wysokiego kierownictwa).

Studia przygotowują następujące kompetencje absolwenta:

  • ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia pracy badawczej w stopniu umożliwiającym wszczęcie przewodu doktorskiego;
  • zna zakres zagadnień należących do dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości oraz wybrał i wstępnie zbadał stan wiedzy w zakresie subdyscypliny, w której chce ulokować problem badawczy planowanej rozprawy doktorskiej.
  • potrafi po ukończeniu tych studiów rozwijać tę wiedzę i umiejętności.

Co nas wyróżnia

  • koncepcja kształcenia zorientowana na uzyskanie przez absolwentów umiejętności praktycznego prowadzenia pracy naukowej na poziomie przygotowywania rozprawy doktorskiej;
  • stosowanie nowoczesnych metod, technik i narzędzi nauczania służących poprawie efektywności procesu uczenia się (ćwiczenia warsztatowe, projektowe, zadania zespołowe);
  • nacisk na podejmowanie tematów prac końcowych zbieżnych z wyzwaniami z obszarów zagadnień związanych z obowiązkami zawodowymi uczestników;
  • nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia są równocześnie praktykami, którzy współpracują w różnych formach z jednostkami otoczenia społeczno-gospodarczego;
  • uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Politechnikę Warszawską.

Rekrutacja

Program studiów podyplomowych

Organizacja zajęć

Wykładowcy

Masz pytania skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego