Komunikat dotyczący składania dokumentów na studia stacjonarne I-go stopnia w roku akademickim 2021/2022

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 na  Wydziale Zarządzania  będą przyjmowane w dniach:

13.07, 14.07 i 15.07.2021 w godz.  9:00 – 15:00,  w gmachu przy  ul. Narbutta 85 - pok.3 (parter).

Godziny uzależnione są od pierwszej litery nazwiska kandydata zgodnie z tabelą:

Z uwagi na ograniczenia COVID’19 prosimy o zgłaszanie się według zamieszczonego poniżej harmonogramu (godziny uzależnione są od pierwszej litery nazwiska kandydata).

 

od do Wtorek 13.07 Środa 14.07 Czwartek 15.07
Osoby których nazwiska zaczynają się na literę w danym przedziale
09:00 11:00 A-G H-O P-Z
11:00 13:00 H-O P-Z A-G
13:00 15:00 P-Z A-G H-O
 • Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w odpowiednim stanowisku wyznaczonym dla kierunku (Zarządzanie; Inżynieria Zarządzania; Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej)
 • Kandydaci proszeni są o używanie środków umożliwiających zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniego dystansu do innych kandydatów.

W wyjątkowych przypadkach  po wcześniejszym poinformowaniu  Biura Obsługi Kandydatów Wydziału Zarządzania – adres mailowy  kandydat.wz@pw.edu.pl, istnieje możliwość złożenia dokumentów również w piątek 16.07.2021 w godzinach 9:00 – 15:00.

Kandydaci są zobowiązani złożyć następuje dokumenty: 

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały elektronicznie kopie tych dyplomów),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt.); lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Rekrutacja,

Zakwalifikowani kandydaci ze  świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji  (innym niż IB lub EB) zobowiązani są złożyć dodatkowo:

 • tłumaczenie świadectwa  na język polski,
 • apostille lub legalizacja  świadectwa,
 • oświadczenie  o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa.

 UWAGA !!!

Składając  kserokopie dokumentów , należy mieć ze sobą ich  oryginały  aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.

Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane  pełnomocnictwo, komplet dokumentów oraz dokument tożsamości.

 Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

-> pełnomocnictwo