Organizacja zajęć

Kurs będzie przeprowadzany w salach wykładowych Wydziału Zarządzania PW.

Kurs prowadzony będzie w formie warsztatów obejmujących zajęcia wykładowe oraz konwersatoria.

Zalecana liczebność grup zajęciowych:

  • część wykładowa – wszyscy uczestnicy zapisani na Kurs,
  • konwersatorium i warsztaty - 25÷30 osób.

Wynik końcowy jest efektem:

  • pracy własnej uczestników polegającej na uczestniczeniu w 7 modułach wykładowych i konwersatoriach,
  • aktywnego udziału w warsztatach,
  • oceny aktywności słuchacza na zajęciach.

 Ukończenie Kursu  następuje, gdy uczestnik:

  • uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidziane planem Kursu.