Dokumenty i opłaty - II stopień studiów

Procedura rekrutacji

na wszystkie kierunki składa się z następujących kroków:

1. Zarejestrowania kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym – https://www.zapisy.pw.edu.pl/ (opłata 85 zł.)

2. Dostarczenia dokumentów na Wydział:

  • Biuro Obsługi Kandydatów na Studia - Narbutta 85 pok. 5

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Zasady przyjęć na studia:                            

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz,
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.

 Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR).

Kandydatów na studia  II-go stopnia prosimy o przygotowanie:

  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów -  oryginał dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) - odpis dyplomu nie będzie przyjmowany (tylko kserokopia)
  • oryginału zaświadczenia o obronie (jeżeli Kandydat nie ma wydanego dyplomu ukończenia studiów),
  • kserokopii suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów - odpis suplementu nie będzie przyjmowany (tylko kserokopia)
  • CV,
  • formularz deklaracji znajomości języka angielskiego -angielski (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11,66 kB)
  • dokumentu tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualnych fotografii (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem - dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR – dotyczy to tych kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW

Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów na studia II stopnia: https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-II-stopnia/Zasady-przyjec-na-studia

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Taka osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa. Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Limity przyjęć i opłaty za studia

Kierunek Stacjonarne (limity) Niestacjonarne (limity) Opłaty / sem.
I stopień II stopień I stopień II stopień I stopień II stopień
Zarządzanie 90 60 90 60 5500 zł 5500 zł
Inżynieria Zarządzania 90 60 90 60 4000 zł 4000 zł