Program imienia Bekkera i konkurs w jego ramach

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła 16 kwietnia 2019 r. konkurs w ramach Programu imienia Bekkera umożliwiającego naukowcom i nauczycielom akademickim zatrudnionym w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych wyjazdy do renomowanych ośrodków naukowych na całym świecie (na okresy 3-24 mies.).

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:
•    odbycie stażu podoktorskiego;
•    prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
•    pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca (osoba, która posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, stan na dzień składania wniosku)  lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2020 r., a najpóźniej 30 września 2020 r.
Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Wysokość stypendium:
- koszty utrzymania w wysokości 12000 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER1) albo 8000 zł miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy miesiąc pobytu Beneficjenta w zagranicznym ośrodku goszczącym. Kwota kosztów utrzymania Beneficjenta może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy jego małżonek – o 2000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu małżonka Beneficjenta w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się ośrodek goszczący, o ile małżonek nie podejmie zatrudnienia w kraju pobytu w trakcie trwania stypendium (przez co rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej). Kwota ta może zostać powiększona także, jeżeli w wyjeździe uczestniczą niepełnoletnie dzieci Beneficjenta – o 1000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu każdego niepełnoletniego dziecka Beneficjenta w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się ośrodek goszczący;
- jednorazowy dodatek mobilnościowy, o który podwyższona jest kwota przyznana na pokrycie kosztów utrzymania, wynoszący: w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących 7000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Beneficjent i dodatkowo o 2000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Beneficjenta; w przypadku wyjazdu do pozaeuropejskich ośrodków goszczących 12000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Beneficjent i dodatkowo o 5000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Beneficjenta.
Wnioskodawcami w Programie imienia Bekkera są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w instytucjach polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Deadline na składanie wniosków: 18 czerwca 2019 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego  (UTC+01:00, czas lokalny dla Warszawy)

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie

NAWA planuje uruchomienie odrębnego, uzupełniającego naboru wniosków na „komponent krajowy” programu im. Mieczysława Bekkera, obejmujący finansowanie wynagrodzenia (wraz z kosztami pracodawcy) przez okres 6 miesięcy po powrocie do polskiej instytucji nauki szkolnictwa wyższego. „Komponent krajowy” przeznaczony będzie dla Stypendystów programu powracających do Polski po stypendium trwającym co najmniej 18 miesięcy, którzy planują stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego i zobowiążą się do przygotowania i złożenia w tym okresie wniosku grantowego obejmującego utworzenie zespołu. Nabór wniosków planowany jest od II kwartału 2021 r. Wniosek będą składać wspólnie Stypendysta oraz zatrudniająca go polska instytucja nauki i szkolnictwa wyższego (macierzysta lub nowa) na 3 miesiące przed zakończeniem wyjazdu.

Ocenie merytorycznej, dokonywanej przez zespół oceniający, podlegać będą przede wszystkim: rezultaty zagranicznego pobytu w ramach programu, potencjał naukowy jednostki składającej wniosek o „komponent krajowy” wspólnie ze Stypendystą oraz plan działań na okres 6 miesięcy objętych wynagrodzeniem w ramach „komponentu krajowego”.

„Komponent krajowy” będzie obejmował finansowanie wynagrodzenia w miesięcznej wysokości 10260 PLN (wraz z kosztami pracodawcy), przy czym pracodawca może zwiększyć wysokość wynagrodzenia ze środków własnych.
Koordynacją działań związanych z pozyskiwaniem środków z NAWA i składaniem wniosków zajmuje się Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. W CWM są rejestrowane wszystkie wnioski składane do NAWA niezależnie od tego czy wnioskodawcą jest Uczelnia czy osoba indywidualna.