Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Ogólnopolski konkurs wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości

§ 1

 1. Informacje ogólne
  1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości, dalej Konkurs, jest Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
  2. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół średnich do poszerzania wiedzy ekonomicznej, rozwijania przedsiębiorczości i podjęcia studiów na menedżerskich na uczelni technicznej. Konkurs jest konkursem wiedzy i umiejętności, ma charakter otwarty dla uczestników z całej Polski.
  3. Sprawdzeniu wiedzy poświęcony jest test wiedzy przeprowadzony na platformie edukacyjnej Moodle dostosowanego do treści nauczania na poziomie szkoły średniej.
  4. Konkurs jest organizowany w cyklu rocznym, począwszy od roku szkolnego 2018/2019.
  5. Każda edycja będzie organizowana pod odrębnym hasłem przewodnim Konkursu. Organy Konkursu to Komisja Konkursowa, powoływana na wniosek Dziekana. Komisja Konkursowa, dla każdej edycji, przygotowuje Regulamin Konkursu określa skład Jury, organizuje i nadzoruje przebieg Konkursu, nawiązuje współpracę ze sponsorami konkursu.
  6. Do Jury mogą zostać zaproszeni partnerzy Konkursu.

§ 2   

 1. W VIII edycji Konkurs jest przeprowadzany w formule korespondencyjnej.
 2. Kandydaci rejestrują się poprzez formularz internetowy.
 3. Zweryfikowani uczestnicy rozwiązują test wiedzy, który jest przygotowany na platformie Moodle. Do każdego uczestnika, na podany w formularzu rejestracyjnym adres email, zostanie wysłana wiadomość z danymi do logowania na platformie Moodle.
 4. Uczestnicy przeprowadzają badania na temat: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w szkole i na studiach. Szansa, nowe możliwości, a może zagrożenia?
 5. Szczegóły dotyczące zakresu badań oraz wskazówki do ich przeprowadzenia będą udostępnione uczestnikom na stronach internetowych.
 6. Laureaci Konkursu wybierani są na podstawie decyzji Jury, które ocenia plakaty naukowe oraz uwzględnia wyniki z testu wiedzy.

 

§ 3

 

 1. Cele i zakres Konkursu.
  Konkurs ma na celu:
  - Promocję wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczości,
  - Pobudzanie zainteresowania wiedzą techniczną, innowacyjnością i aspektami komercjalizacji,
  - Promowanie zainteresowania aspektami bezpieczeństwa i zarządzania ciągłością działania systemów technicznych,
  - Promowanie umiejętności stosowania podejścia projektowego do realizacji zadań,
  - Kształtowanie umiejętności samodzielnego pozyskiwania wiedzy i jej stosowania w praktycznych przedsięwzięciach,
  - Zachęcenie szczególnie zdolnych uczniów szkół średnich do studiowania na kierunkach menedżerskich na uczelni technicznej.
 2. Zakres pytań i zadań:
  - Wiedza: ekonomiczna, finansowa, matematyczna; informatyczna i in.,
  - Testy problemowe,
  - Zadania sytuacyjne.
 3. Za opracowanie szczegółowego harmonogramu odpowiadają organizatorzy Konkursu.
 4. Harmonogram konkursu jest udostępniony na stronie internetowej Konkursu.
 5. Ogłoszenie wyników i nagrody dla Laureatów
  Warunkiem przyjęcia na studia Laureata Konkursu bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej i terminowe dopełnienie wymaganych formalności. 
 6. O wynikach decyduje liczba zdobytych punktów oraz ocena rozwiązania zadanej pracy w danej edycji konkursu.
 7. Laureaci Konkursu, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości, mają możliwość podjęcia studiów na I roku na kierunku Zarządzania, Inżynieria Zarządzania lub Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej na zasadach preferencyjnych.
 8. Laureaci otrzymają maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych w procesie kwalifikacji na te kierunki.
 9. W konkursie może być wskazanych do 6 Laureatów.
 10. Przyjęcie Laureata na studia nabiera ważności z chwilą dostarczenia kompletu dokumentów, wymaganych w standardowym trybie rekrutacji.

Osoby kontaktowe w sprawie konkursu: