Przedłużona rekrutacja na studia II stopnia kierunek Inżynieria Zarządzania

Rekrutacja na studia została przedłużona w systemie IRK do 11 lutego 2024 roku.

Studia stacjonarne II stopnia:

Kierunek: Inżynieria Zarządzania

Kierunek Inżynieria Zarządzania został dedykowany absolwentom studiów inżynierskich, posiadających tytuł zawodowy inżyniera.

Dla absolwentów studiów nietechnicznych o zbliżonym zakresie programowym jest kierunek Zarządzanie.

Procedura rekrutacji

  1. Zarejestrowanie kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym –  irk.pw.edu.pl (opłata 85 zł.)
  2. Przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej kandydatów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie załączonych w systemie IRK dokumentów (dyplom ukończenia studiów I-go stopnia, suplement do dyplomu lub kara przebiegu studiów, CV)
  3. Dostarczenie dokumentów na Wydział –termin dostarczenia dokumentów zostanie podany  po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne II stopnia.

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Studia II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania trwają 3 semestry. Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia stacjonarne drugiego stopnia wymagają regularnej obecności na Uczelni.

Zasady przyjmowania kandydatów na studia II stopnia: 

Składanie dokumentów przez osobę upoważnioną:

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Upoważniona osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa (link do pobrania formularza poniżej). Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów. Formularz pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Plik do pobrania: 

pełnomocnictwo (pdf, 113,66 kB)