Praktyki studenckie

Porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich - formularz (for05) .

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk: dr inż. Michael Jaksa, dyżury w godzinach konsultacji

Propozycje staży i praktyk

Lista firm, w których Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania umożliwia odbycie praktyki zawodowej: