Składanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w sem. zim. 2023/2024

Wyniki kwalifikacji na studia są dostępne na indywidualnych kontach w systemie IRK w dniu 18.07.2023.

Należy pamiętać, niezłożenie dokumentów do 24 lipca do godz. 15 oznacza rezygnację z miejsca na liście zakwalifikowanych.

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych są przyjmowane w dniach:

od 19.07.2023 do 21.07.2023 w godz. 9:00 – 15:00 i 24.07.2023 w godz. 9.00 - 15.00, przy ul. Narbutta 85 w sali nr 2 (parter po lewej stronie).

Wszyscy kandydaci, którzy zostali zakwalifkowani na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2023/2024 są zobowiązani złożyć następuje dokumenty: 

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz kserokopią  (przypominamy, że odpis świadectwa to również oryginalny dokument),
 • dowód osobisty, do wglądu,
 • 1 fotografię w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm), podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata

  W przypadku zgłoszenia w procesie kwalifikacji dodatkowych dokumentów, należy złożyć odpowiednio:

  • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
  • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
  • certyfikat znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku polskim, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy Pjo=100 pkt.),
  • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.
  • kandydaci, którym w procesie rekrutacji uwzględniono ukończenie szkoły średniej w klasie dwujęzycznej (warunek aplikowania na studia anglojęzyczne) są zobowiązani do przedstawienia świadectwa ukończenia szkoły.

  Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji zobowiązani są złożyć dodatkowo:

  • tłumaczenie świadectwa na język polski,
  • apostille lub legalizacja świadectwa,
  • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa.

  UWAGA!

  • Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.
  • Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć.
  • Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane upoważnienie, komplet dokumentów oraz dokument tożsamości
  • Kandydaci, którzy w momencie składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są do złożenia formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcia studiów w Politechnice Warszawskiej.

Upoważnienie:

upoważnienie (pdf, 153,48 kB)

Zgoda rodziców: