Kwoty stypendiów na rok akademicki 2021/2022

Ogłaszamy kwoty stypendiów.

Decyzja nr 313 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022

Na podstawie § 3 ust. 4 oraz § 31 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 78/2021 Rektora PW z dnia 13 września 2021 r. oraz w porozumieniu z Samorządem Studentów PW i Radą Doktorantów PW, postanawia się, co następuje:

§1 1. Ustala się następujące wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022:

1) dla studentów:

a) maksymalna wysokość stypendium socjalnego – 1700 zł,

b) minimalna wysokość stypendium socjalnego – 1200 zł,

c) wysokość zwiększenia stypendium socjalnego – 200 zł,

d) wysokość stypendium rektora oraz stypendium dla tegorocznych maturzystów – 800 zł,

e) wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych: − I kategorii – 1200 zł, − II kategorii – 1000 zł, − III kategorii – 800 zł;

2) dla doktorantów:

a) maksymalna wysokość stypendium socjalnego – 1700 zł,

b) minimalna wysokość stypendium socjalnego – 1200 zł,

c) wysokość zwiększenia stypendium socjalnego – 200 zł,

d) wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów – 800 zł,

e) wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych: − I kategorii – 1200 zł, − II kategorii – 1000 zł, − III kategorii – 800 zł.

2. Zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022, kwoty wypłacanych stypendiów mogą ulec zmianie od semestru letniego.

§2 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.