Wstępna lista rankingowa - II stopień Inżynieria Zarządzania

Wstępne listy rankingowe to takie, na których mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy na wniosek studenta bez składania odwołania. Zachęcamy to sprawdzania listy oraz przeliczenia średniej.

Uwagi można zgłaszać do 19.03 (piątek) na adres: student.wz@pw.edu.pl. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji list.

Lista rankingowa została utworzona zgodnie z regulaminem oraz kryteriami list rankingowych zatwierdzonymi przez Samorząd Studentów WZ.

Wszystkie średnie zostały przeliczone na punkty na podstawie wzoru dostępnego w paragrafie 26 Regulaminu Świadczeń dla Studentów PW na rok akademicki 2020/2021. Do punktów za średnią można uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

Nie więcej jak 8% studentów z danego kierunku może otrzymać stypendia. Liczba przyznanych stypendiów zostanie ogłoszona przy ostatecznych listach rankingowych po rejestracji wszystkich studentów. Ostateczne listy rankingowe zostaną wywieszone po zatwierdzeniu przez Biuro Spraw Studenckich PW w drugiej połowie marca.

Odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej będą mogli Państwo składać po utworzeniu ostatecznych list rankingowych i otrzymaniu decyzji. Po otrzymaniu decyzji mają Państwo 14 dni na odwołanie do OKS.