Wstępna lista rankingowa dla kierunku Inżynieria Zarządzania II st. I sem.

Ogłaszamy wstępną listę rankingową. Wstępna lista rankingowa to taka, na której mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzenia listy. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Uwagi można zgłaszać do 22.03 (wtorek) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji listy. 

Wszystkie listy rankingowe zostały wykonane zgodnie z regulaminem oraz kryteriami list rankingowych zatwierdzonymi przez Samorząd Studentów WZ.

Wszystkie średnie zostały przeliczone na punkty na podstawie wzoru dostępnego w paragrafie 26 Regulaminu Świadczeń dla Studentów PW na rok akademicki 2021/2022. Do punktów za średnią można uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Punkty te sumują się.

Nie więcej jak 8% studentów z danego kierunku może otrzymać stypendia.

Odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej będą mogli Państwo składać po utworzeniu ostatecznych list rankingowych i otrzymaniu decyzji. Po otrzymaniu decyzji mają Państwo 14 dni na odwołanie do OKS.

Liczba osób, które otrzymają stypendia: 5

Informujemy również, że już nie ma możliwości składania wniosków o stypendium rektora. Przyjmowanie wniosków zakończyło się 10 marca 2022 r. Regulamin Świadczeń dla Studentów PW na rok akademicki 2021/2022 nie zostawia żadnej furtki dla osób, które nie złożyły wniosku w terminie:

§ 2 ust 15  "Stypendia są przyznawane na udokumentowany wniosek studenta, złożony w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego lub od początku semestru w przypadku studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim oraz w przypadku decyzji, o której mowa w §24 ust. 6 o przyznawaniu stypendium rektora na okres 5 miesięcy. Rozpoczęcie roku akademickiego i początek semestru letniego przyjmuje się zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych. Termin uważa się zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został złożony na zasadach określonych w art. 57 §5 pkt 2-6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)."

§ 24 ust 1  „Stypendium rektora przyznawane jest na zasadach konkursu. Niezłożenie wniosku w terminie określonym w par. 2 ust 15 powoduje utratę możliwości wzięcia udziału w konkursie.”