Realizowane projekty

Stylizowane logo WZ

Efekty uzyskiwane w ramach działań prowadzonych przez pracowników Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji można przedstawić w 6 obszarach: audyt stanu przedsiębiorstwa, identyfikacja problemów, opracowanie projektów rozwiązań, koordynacja wdrożenia, ocena efektów i zachowanie wiedzy w organizacji.

Szczegółowe działania w ramach każdego obszaru:

 1. Audyt stanu przedsiębiorstwa (zbiór danych i informacji ilościowych o badanych procesach, wyznaczenie wskaźników opisu/poprawy procesów, analiza jakościowa procesów).
 2. Identyfikacja problemów (wskazanie kluczowych problemów w badanych procesach/działalności przedsiębiorstwa, uporządkowana lista problemów do rozwiązania).
 3. Opracowanie projektów rozwiązań (dobór metod i narzędzi, rozwiązania projektowe, ocena przewidywanych efektów, ocena ryzyk i wymagań w zakresie wdrożenia).
 4. Koordynacja wdrożenia (opracowanie/uzgodnienie planu wdrożenia rozwiązań, nadzór nad wdrożeniem (operacyjnym/doradczym).
 5. Ocena efektów (możliwości produkcyjne, produktywność, jakość, niezawodność, logistyka i transport wewnętrzny, budowa wartości organizacji, wyniki ekonomiczne).
 6. Zachowanie wiedzy w organizacji (standaryzacja procesów, efektywne wykorzystanie zasobów, szkolenia dla pracowników, narzędzia ciągłego doskonalenia organizacji).

Wśród wybranych projektów, zrealizowanych przez pracowników Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji, należy wymienić:

 1. Analiza i ocena procesów produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie Mennica Polska S.A. (2019-2020).
 2. Usprawnienie procesu nadruku w przedsiębiorstwie Heart on Fire Sp. z o.o. (2019-2020).
 3. Opracowanie projektów rozwiązań na potrzeby sektora elektroenergetycznego we współpracy z przedsiębiorstwem ENEA Innowacje (2017-2020).
 4. Prowadzenie badań naukowych w zakresie modelowania i symulacji procesów produkcyjnych z przedsiębiorstwem Siemens Industry Software Sp. z o.o. (2017-2020).
 5. Prowadzenie badań naukowych w zakresie modelowania i symulacji procesów biznesowych z przedsiębiorstwem Intermarium Sp. z o.o. (2018-2020).
 6. Projekt „eLene4Life” wspierający innowacje w programach nauczania w szkolnictwie wyższym (2019-2020).