Umowy i porozumienia o współpracy

2023

Danfoss Poland Sp. z o.o. 

Wydział Zarządzania podpisał z firmą Danfoss Poland Sp. z o.o. porozumienie o współpracy. W ramach umowy Strony deklarują współpracę w zakresie działań naukowo-dydaktycznych i badawczo-wdrożeniowych.

BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.

Dnia 24 kwietnia 2023 r. Wydział Zarządzania podpisał umowę o współpracy z firmą BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o., w ramach której studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość wzięcia udziału w programie Certyfikacji Procesowej.

SAS Institute Sp. z o.o.

Wydział Zarządzania dnia 20 lutego 2023 roku podpisał z SAS Institute Sp. z o.o. porozumienie o współpracy, którego głównym celem jest współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych, staży. 

2022

Polskie Radio S. A.

Polskie Radio S.A. zawarło z Wydziałem Zarządzania porozumienie, zgodnie z nim Polskie Radio obejmie patronatem medialnym wydarzenie Jubileusz 100-lecia Nauk o Zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej.

Audytel S.A.

Dnia 28 listopada 2022 roku Wydział Zarządzania podpisał porozumienie  z firmą Audytel S.A. dotyczącą współpracy w zakresie działań naukowych i dydaktycznych.

The APMG Group Limited
W maju 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy firmą The APMG Group Limited oraz Wydziałem Zarządzania, która dotyczy pozyskania przez WZ uprawnień do prowadzenia szkoleń i egzaminów z zakresu metodyki zarządzania projektami AgilePM.

Żabka Polska Sp. z o.o.

Wydział Zarządzania PW zawarł z firmą Żabka Polska Sp. z o.o. umowę o współpracy dotyczącą doskonalenia programów edukacyjnych oraz współdziałania w pozyskiwaniu i realizacji prac badawczych i konsultingowych.

I”GS In Good Strategy

Dnia 9 maja 2022 roku Wydział Zarządzania podpisał umowę z I”GS In Good Strategy dotyczącą współpracy w zakresie kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych.

CaSolutions Sp. z o.o.

Wydział Zarządzania podpisał umowę z firmą CaSolutions Sp. z o.o. na opracowanie ekspertyzy pt. „ Ustalenie zasadności biznesowej zakupu systemu ERP”.

2021

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego

Dnia 7 czerwca 2021 roku Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy zawarła porozumienie o współpracy w Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Zgodnie z treścią zawartego porozumienia strony porozumienia zadeklarowały współpracę w zakresie działań naukowych i dydaktycznych.

Santander Factoring Sp. z o. o.

Dnia 10 maja 2021 r. Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej zawarł porozumienie o współpracy z firmą Santander Factoring Sp. z o.o. W ramach porozumienia podjęta zostanie współpraca w zakresie tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej, aktywizacji kół naukowych, współpracy przy organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych, podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych.

Vetasi Sp. z o. o.

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej zawarł z firmą Vetasi Sp. z o. o. porozumienie
o współpracy w zakresie działań naukowych i dydaktycznych. Strony porozumienia zadeklarowały współpracę w zakresie praktyk, przy tworzeniu oferty edukacyjnej, pracach badawczo-wdrożeniowych, organizacji konferencji.

International Project Management Association Polska

12 stycznia 2021 roku Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej podpisał umowę akredytacyjną z firmą International Project Management Association Polska. Przedmiotem niniejszej umowy jest akredytacja udzielona Partnerowi przez International Project Management Association Polska w zakresie prowadzenia certyfikacji IPMA-Student na Wydziale Partnera, zgodnie z wytycznymi CERT IPMA Polska. Akredytacja udzielona Partnerowi jest potwierdzeniem, że program oferowanych przez Wydział przedmiotów w ramach kierunku: Inżynieria Zarządzania, Studia II Stopnia, Stacjonarne oraz Inżynieria Zarządzania, Studia I Stopnia, Stacjonarne jest zgodny z wymaganiami kompetencyjnymi IPMA-Student.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Dnia 8 stycznia 2021 roku Politechnika Warszawska zawarła porozumienie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Strony porozumienia zobowiązują się do współdziałania w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz wywołanych tą chorobą sytuacji kryzysowych.
W ramach porozumienia Politechnika Warszawska udostępni wyniki projektu „Modele adaptacji organizacji pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych do ograniczeń życia publicznego (związanych z pandemią) w zgodzie z postulatami skuteczności i efektywności biznesowej, realizowanego w ramach konkursu IDUB against COVID-19, ogłoszonego i finansowanego z programu „ Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” realizowanego w Politechnice Warszawskiej.

 

2019

International Project Management Association Polska

Dnia 28 listopada 2019 r. Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej podpisał porozumienie o współpracy z International Project Management Association Polska. Przedmiotem porozumienia jest współpraca przy organizacji konferencji, warsztatów, prezentacji oraz szkoleń specjalistycznych.

Institute of Leadership and Management Sp. z o. o.

Institute of Leadership and Management Sp. z o. o.  oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej podpisały list intencyjny w celu rozwijania współpracy w zakresie działań naukowych i dydaktycznych tj. organizacji konferencji naukowych, współpracy z ośrodkami zagranicznymi, rozwoju naukowego pracowników.

Blockchain Poland Sp. z o. o.

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej dnia 29 kwietnia 2019 r zawarł  z firmą Blockchain Poland Sp. z o. o.  porozumienie o współpracy. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współpraca Wydziału Zarządzania PW w zakresie działań naukowych, badawczych  i dydaktycznych. Sygnatariuszem porozumienia ze strony Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej był Prof. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania, ze strony firmy Blockchain Sp. z o.o. Pan Krzysztof Skroka - Prezes Zarządu oraz Pan Mariusz Grześkiewicz-Członek Zarządu.

W ramach porozumienia strony planują współpracę w następującym zakresie: wspólnego występowania o środki do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz innych instytucji,
a także realizowanie projektów w oparciu o przyznane środki; współpracę w zakresie organizacji praktyk zawodowych, staży, wycieczek dydaktycznych dla studentów
i doktorantów. Ponadto realizację programu „Młodzi innowatorzy w biznesie fintech”; realizację wspólnych projektów badawczych; współpracę przy organizacji konferencji, seminariów i innych wydarzeń naukowych; działań promocyjnych.

Giełda Papierów Wartościowych

Dnia 15 marca 2019 br. Politechnika Warszawska zawarła porozumienie z Giełdą Papierów Wartościowych. W ramach porozumienia strony zadeklarowały współpracę w zakresie doskonalenia zarządzania polskim rynkiem kapitałowym, tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej, podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych, wymiany wiedzy naukowej i praktycznej w zakresie prac badawczych i rozwojowych, współpracy międzynarodowej.

FläktGroup Poland Spółka z o.o.

Dnia 4 stycznia 2019 roku Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej podpisał z firmą FläktGroup Poland Spółka z o.o. porozumienie o współpracy, zgodnie z którym strony zadeklarowały współpracę w zakresie działań dydaktycznych
i naukowych.

2018

Akademia Sztuki Wojennej

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Akademia Sztuki Wojennej podpisały dnia 13 grudnia 2018 roku porozumienie o współpracy. W ramach porozumienia obie strony zadeklarowały współpracę w zakresie działań naukowych, dydaktycznych oraz promocyjnych; między innymi: tworzenie wspólnej oferty edukacyjnej, podejmowanie prac badawczo-wdrożeniowych, współpraca przy organizacji konferencji.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

8 października 2018 roku spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna podpisała w Wydziałem Zarządzania umowę poufności, w której strony deklarują chęć współpracy w zakresie analizy istniejących w Polfie Tarchomin procesów produkcyjnych, procesów zarządzania jakością oraz szkoleń pracowników.

Netia S.A.

W sierpniu 2018 Wydział Zarządzania podpisał z firmą Netia S. A. porozumienie o współpracy w zakresie działań naukowych i dydaktycznych.

ITMAGINATION Sp. z o.o.

Wydział Zarządzania podpisał w lipcu 2018 roku porozumienie o współpracy z firmą ITMAGINATION Sp. z o.o. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współpraca Politechniki Warszawskiej w zakresie działań naukowych, dydaktycznych 
oraz promocyjnych.

European Network Security Institute Sp. z o.o.

25 czerwca 2018 roku Wydział Zarządzania i European Network Security Institute Sp. z o.o. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze wymiany wiedzy i doświadczeń, oraz współpracy w prowadzeniu badań i realizacji projektów.

Arcadiasoft Chudzik spółka jawna

W kwietniu 2018 roku została podpisana umowa o współpracy z Arcadiasoft Chudzik spółka jawna, zgodnie z którą, Wydział Zarządzania ma dokonać analizy funkcjonalności programów edukacyjnych.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Politechnika Warszawska zawarła porozumienie o współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, którego celem jest zacieśnianie współpracy pomiędzy przemysłem a nauką, wzmocnienie procesu kształcenia kadr, a także przystąpienie Uczelni jako  partnera naukowego do programu ChemHR.

IBPM S.A.

Dnia 20 lutego 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej a IBPM S.A. Współpraca dotyczy zarówno działań naukowych, jak i dydaktycznych.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

W lutym 2018 roku Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. podpisały z Wydziałem Zarządzania list intencyjny. Strony zadeklarowały chęć współpracy w zakresie promowania, rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w obszarze organizacji i zarządzania produkcją.

2017

SAS Institute Sp. z o.o.

Dnia 11 października 2017 roku SAS Institute Sp. z o.o. zawarł z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej umowę o współpracy. Przedmiotem umowy jest uruchomienie na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej studiów podyplomowych pt. „Modelowanie statystyczne z oprogramowaniem SAS”.

Emmerson Evaluation Sp. z o.o.

W dniu 29 września 2017 roku Wydział Zarządzania zawarł porozumienie o współpracy z firmą Emmerson Evaluation Sp. z o.o. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współpraca w zakresie działań naukowych i dydaktycznych tj. tworzenie wspólnej oferty edukacyjnej, aktywizacji kół naukowych, podejmowanie prac badawczo-wdrożeniowych, współpraca przy organizacji konferencji, współpraca w zakresie praktyk i staży dla studentów WZ.

Astech Polska S.A.

3 lipca 2017 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Astech Polska S.A. a Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W ramach niniejszego listu Strony deklarują podjęcie współpracy w zakresie realizacji projektu budowy Centrum Badawczo Rozwojowego Astech Polska S.A. realizowanego w ramach projektu: „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Astech Polska S.A.” złożonego w konkursie „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.”

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk podpisał z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej umowę o zorganizowanie kursu „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach wszelkich rodzajów” .

Instytut Transportu Samochodowego

Dnia 15 kwietnia 2017 roku Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej zawarł porozumienie o współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego. Celem porozumienia jest współpraca w zakresie wspólnie prowadzonych badań, organizacji praktyk zawodowych, staży, wycieczek dydaktycznych dla studentów i doktorantów, realizacja strategii rozwoju i promocji Wydziału Zarządzania.

Przedsiębiorstwo THERMO Marcin Janus

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej podpisał umowę  o współpracy z Przedsiębiorstwem THERMO Marcin Janus. Strony poprzez niniejszą umowę nawiązują współpracę w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych i rozwojowych w ramach projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z 2014-2020.

Certified Global Education Sp. Z o.o.

Dnia 8 marca 2017 roku został podpisany aneks do umowy z firmą Cerified Global Education Sp. z o.o. a Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej, dotyczący organizacji kursu certyfikowanego pod tytułem „Certyfikowany Menedżer Innowacji”.

ECORYS Polska Sp. z o.o.

ECORYS Polska Sp. z o.o. podpisała z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej umowę uczestnictwa w projekcie grantowym „Akcja Inkubacja”, realizowanym w ramach IV Osi Priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

DAT Computer Concepts Sp. z o.o.

DAT Computer Concepts Sp. z o.o. podpisał dnia 15 lutego 2017 r. z  Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej umowę o współpracy oraz umowę o wspólną organizację kurs: „Zarządzanie projektami w Oracle Primavera P6 Desktop – kurs podstawowy”.

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk podpisał z  Politechniką Warszawską w dniu  24 stycznia 2017 porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest podjęcie współpracy w zakresie działań naukowych i dydaktycznych.

 

2016

Fundacja IT Leader Club Polska

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej zawarł wraz z Fundacją IT Leader Club Polska umowę o współpracy. Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji kursów, szkoleń, prowadzeniu studiów podyplomowych, badań naukowych oraz pozyskiwaniu grantów.

Thinktank Sp. z o.o.

Dnia 2 listopada 2016 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Thinktank Sp. z o.o. a Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej, dotyczący współpracy.

Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu

Dnia 26 października 2016 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej a Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Strony deklarują między innymi współdziałanie przy organizacji konferencji naukowych, integracji środowisk akademickich.

Mennica Polska S.A.

Mennica Polska S. A. dnia 17 czerwca 2016 roku podpisała z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej list intencyjny. W ramach wzajemnej współpracy strony zobowiązują się do organizowania seminariów, fakultetów, prowadzeniu wspólnych projektów, bezpłatnych praktyk studenckich.

2015

Giełda Papierów Wartościowych

Dnia 27 lutego 2015 został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Giełdą Papierów Wartościowych a Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Orange Polska

Orange Polska S. A. zawarła z  Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie prowadzenia projektów badawczych o walorach naukowych, edukacyjnych i komercyjnych.

2014

Iveco Poland Sp. z o.o. a CNH Industrial Polska Sp. z o.o.

Dnia 6 czerwca 2014 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Iveco Poland Sp. z o.o., CNH Industrial Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

2013

Certified Global Education Sp. z o.o.

Certified Global Education Sp. z o.o. podpisał z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej dnia 10 stycznia 2013 r. umowę o współpracy.

2012

Szkoła Główna Szkoły Pożarniczej

Szkoła Główna Szkoły Pożarnicza podpisała z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej dnia 5 września 2012 r. umowę o ustanowieniu Konsorcjum Naukowego w celu realizacji projektu rozwojowego: „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP”.

Institute for international Research Sp. z o.o.

Institute for international Research Sp. z o.o. zawarł z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej  dnia 20 lipca 2012 roku umowę o współpracy.

Politechnika Wrocławska

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej dnia 8 marca 2012 roku zawarł z Politechniką Wrocławską  porozumienie, dotyczące organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pt: „Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Innowacje w gospodarce oparte na wiedzy”.

2011

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Dnia 27 października została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów a Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Akademia Marynarki Wojennej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zawarła z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej dnia 20 maja 2011 roku porozumienie, dotyczące współpracy na polu naukowym oraz edukacyjnym.                                                          

2010

Rodan System Spółka Akcyjna

Rodan Systems Spółka Akcyjna podpisał z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej umowę o współpracy w dniu 9.11.2010 roku.

Wydział Zarządzania i Dowodzenie Akademii Obrony Narodowej

Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej zawarł z  Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej w dniu 1 września 2010 r. umowę o współpracy. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie projektów badawczych i edukacyjnych.

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe

Dnia 4 sierpnia 2010 została zawarta umowa Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego o nazwie Securus pomiędzy Uczelnią Łazarskiego, Uniwersytetem Szczecińskim, Wyższą Szkołą Gospodarowania Nieruchomościami, Corpo flotą a Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań

Dnia 4 sierpnia 2010 roku Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań podpisał dnia 1 lipca 2010 roku a Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej umowę o współpracy.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej zawarł z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego dnia 7 czerwca 2010 roku porozumienie o współpracy. Przedmiotem porozumienia jest współdziałanie w zakresie kształcenia studentów i doktorantów, oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych.

2009

Vienna Insurance Group Polska Sp. z o.o.

Vienna Insurance Group Polska Sp. z o.o. podpisała z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej w dniu 1 lipca 2009 roku umowę o współpracy i partnerstwie.

Uniwersytet Warszawski

Dnia 21 kwietnia 2009 roku Uniwersytet Warszawski zawarł z Politechniką Warszawską umowę o współpracy.

2008

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Dnia 23 grudnia 2008 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. a Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjnym zawarł z  Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej z umowę o współpracy.