Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Ogólnopolski konkurs wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości

§ 1

 1. Informacje ogólne
  1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości, dalej Konkurs, jest Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
  2. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół średnich do poszerzania wiedzy ekonomicznej, rozwijania przedsiębiorczości i podjęcia studiów na menedżerskich na uczelni technicznej. Konkurs jest konkursem wiedzy i umiejętności, ma charakter otwarty dla uczestników z całej Polski.
  3. Sprawdzeniu wiedzy poświęcony jest test wiedzy przeprowadzony na platformie edukacyjnej Moodle dostosowanego do treści nauczania na poziomie szkoły średniej.
  4. Konkurs jest organizowany w cyklu rocznym, począwszy od roku szkolnego 2018/2019.
  5. Każda edycja będzie organizowana pod odrębnym hasłem przewodnim Konkursu. Organy Konkursu to Komisja Konkursowa, powoływana na wniosek Dziekana. Komisja Konkursowa, dla każdej edycji, przygotowuje Regulamin Konkursu określa skład Jury, organizuje i nadzoruje przebieg Konkursu, nawiązuje współpracę ze sponsorami konkursu.
  6. Do Jury mogą zostać zaproszeni partnerzy Konkursu.

§ 2   

 1. W VII edycji Konkurs jest przeprowadzany w formule korespondencyjnej.
 2. Kandydaci rejestrują się poprzez formularz internetowy.
 3. Zweryfikowani uczestnicy rozwiązują test wiedzy, który jest przygotowany na platformie Moodle. Do każdego uczestnika, na podany w formularzu rejestracyjnym adres email, zostanie wysłana wiadomość z danymi do logowania na platformie Moodle.
 4. Uczestnicy opracowuję i wgrywają na indywidualne konto plakat naukowy (poster) pt. "Karol Adamiecki – prekursor nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskie
 5. Laureaci Konkursu wybierani są na podstawie decyzji Jury, które ocenia plakaty naukowe oraz uwzględnia wyniki z testu wiedzy.

 

§ 3

 

 1. Cele i zakres Konkursu.
  1. Konkurs ma na celu:
 • Promocję wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczości,
 • Pobudzanie zainteresowania wiedzą techniczną, innowacyjnością i aspektami komercjalizacji,
 • Promowanie zainteresowania aspektami bezpieczeństwa i zarządzania ciągłością działania systemów technicznych,
 • Promowanie umiejętności stosowania podejścia projektowego do realizacji zadań,
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego pozyskiwania wiedzy i jej stosowania w praktycznych przedsięwzięciach,
 • Zachęcenie szczególnie zdolnych uczniów szkół średnich do studiowania na kierunkach menedżerskich na uczelni technicznej.
 1. Zakres pytań i zadań:
 • Wiedza: ekonomiczna, finansowa, matematyczna; informatyczna i in.,
 • Testy problemowe,
 • Zadania sytuacyjne.
 1. Za opracowanie szczegółowego harmonogramu odpowiada Komitet Konkursowy.
 2. Harmonogram konkursu jest udostępniony na stronie internetowej Konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników i nagrody dla Laureatów
 4. Warunkiem przyjęcia na studia Laureata Konkursu bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest zarejestrowanie się w systemie „Rekrutacja kandydatów na studia” https://rekrutacja.pw.edu.pl/ i złożenie przez niego w wymaganym terminie stosownych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Osoby kontaktowe w sprawie konkursu:
 1. O wynikach decyduje liczba zdobytych punktów oraz ocena pracy (plakatu naukowego).
 2. Laureaci Konkursu, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości, mają możliwość podjęcia studiów na I roku na kierunku Zarządzania, Inżynieria Zarządzania lub Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej na zasadach preferencyjnych.
 3. Laureaci otrzymają maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych w procesie kwalifikacji na te kierunki.
 4. W konkursie może być wskazanych do 6 Laureatów.
 5.  Przyjęcie Laureata na studia nabiera ważności z chwilą dostarczenia kompletu dokumentów, wymaganych w standardowym trybie rekrutacji.