Wstęp

Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa Szkołę i Uczniów do wzięcia udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości, organizowanego przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Prowadzony od 2017 roku Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich, w szczególności do tegorocznych maturzystów. Ideą jest dotarcie i zachęcenie szczególnie uczniów do studiowania na Politechnice Warszawskiej nauk społeczno-ekonomicznych w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami inżynieryjno-technicznymi.

Podobnie jak w ubiegłych latach Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie sprawdzana jest wiedza ogólna z zakresu przedmiotów ekonomicznych i ogólnotechnicznych, w zakresie odpowiadającym wymaganiom programowym szkół średnich. Drugi etap polega na samodzielnym przygotowaniu projektu na zadany temat oraz przesłaniu go wraz z zaświadczeniem ze szkoły. W trzecim etapie opracowany projekt zostanie zaprezentowany i oceniony podczas finału konkursu, który odbędzie się w Warszawie. Oceniane będą odpowiedzi na zadawane pytania, dotyczące prezentowanego projektu. Wyłonieni Laureaci, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości, mają możliwość podjęcia studiów na I roku na kierunkach: Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania lub Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, czyli otrzymają „Indeks Wydziału Zarządzania PW”.[1]

Zarządzanie to kierunek o klasycznym charakterze, kształcący absolwentów przygotowanych do pełnienia ról kierowniczych oraz pracy na wysoko wykwalifikowanych stanowiskach w przedsiębiorstwach funkcjonujących zarówno w branżach rozumianych jako tradycyjne, ale również tych działających według paradygmatów gospodarki cyfrowej. Inżynieria Zarządzania to kierunek, który łączy twarde techniki inżynierskie oraz miękkie podejście w zarządzaniu. Przygotowuje do zarządzania projektami, pracy w interdyscyplinarnym zespole, rozwiązywania nietypowych problemów zarządczych oraz wieloaspektowej reorganizacji modelu zarządzania. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie zarówno w zakładach produkcyjnych jak i usługowych, zarówno w międzynarodowych korporacjach jak i mniejszych przedsiębiorstwach. Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej to nowatorski kierunek, który przygotowuje specjalistów w zakresie identyfikowania zagrożeń oraz zarządzania bezpieczeństwem organizacji i instytucji, których działalność ma znaczenie i wywiera wpływ na życie społeczeństwa oraz gospodarkę kraju. Absolwenci kierunku znajdą pracę w przemyśle energetycznym, paliwowym, chemicznym, produkcyjnym, transporcie, logistyce i wielu innych miejscach powiązanych z infrastrukturą krytyczną. Szczegóły są dostępne na naszej stronie dla kandydatów: https://www.wz.pw.edu.pl/index.php/Kandydat/Studia-stopnia-pierwszego .

Będę wdzięczny za upowszechnienie w Państwa szkole informacji o konkursie i zachęceniu uczniów do wzięcia w nim udziału.

Z życzeniami współpracy na przyszłość.

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

 

dr hab. inż. Jarosław Domański

[1] Laureaci otrzymają maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych w procesie rekrutacji na kierunki studiów realizowanych na Wydziale Zarządzania na I roku: Zarządzanie; Inżynieria Zarządzania; Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej. Przyjęcie Laureata na studia nabiera ważności z chwilą dostarczenia kompletu dokumentów, wymaganych w standardowym trybie rekrutacji. Laureaci rejestrują się w systemie rekrutacyjnym, w którym zgłaszają status Laureata Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości.