Studia pierwszego stopnia – rekrutacja 2022/23

Zarządzanie - studia licencjackie

Absolwent jest gotowy do pracy w zespołach procesowych, projektowych i wdrożeniowych ukierunkowanych na adaptację nowych rozwiązań i technologii w organizacjach w toku transformacji cyfrowej oraz kształtowania się organizacji inteligentnych.
Posiada umiejętności i wiedzę z zakresu analizy potrzeb biznesowych.
Potrafi zidentyfikować oczekiwania, potrzeby i możliwości biznesu. Prowadząc dialog z użytkownikiem oraz krytycznie oceniając istniejące w organizacji strategie potrafi zaproponować ich usprawnienie. Posiada umiejętność weryfikacji opłacalności oraz wykazania zasadności planowanej inwestycji.

Inżynieria Zarządzania - studia inżynierskie

Absolwent jest gotowy do realizacji projektów, ukierunkowanych na tworzenie, wdrażanie i rozwój nowych rozwiązań w zakresie technologii 4.0.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, a także z obszaru nauk technicznych.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - studia inżynierskie

Program studiów oferuje unikatowe połączenie kompetencji inżynierskich z wiedzą ogólną w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem, modelowania i optymalizacji procesów, diagnozowania zagrożeń i dopasowywania zabezpieczeń, racjonalizacji inwestycji oraz uwzględniania wymagań prawnych. W zakresie wiedzy inżynierskiej student zapoznaje się z technicznymi aspektami systemów infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze energetyki, mechaniki, transportu oraz specjalistycznych instalacji i urządzeń. Absolwent studiów otrzymuje tytuł inżyniera oraz certyfikat ukończenia języka obcego na poziomie B2.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Publiczne, a także z obszaru nauk technicznych i pokrewnych, takich jak: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Bezpieczeństwa.

Prace nad programem studiów stacjonarnych finansowane ze środków programu NERW2 w ramach Zadania 1 - Uruchomienie nowego kierunku studiów I i II stopnia „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej”