Organizacja zajęć

Zasady zaliczania przedmiotów

Przy zaliczeniach stosuje się następujące oceny i ich zapisy słowne:

 • 5,0 - pięć lub bardzo dobry
 • 4,5 - cztery i pół lub ponad dobry
 • 4,0 - cztery lub dobry
 • 3,5 - trzy i pół lub dość dobry
 • 3,0 - trzy lub dostateczny
 • 2,0 - dwa lub niedostateczny.

Wystawienie oceny 2,0 jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zaliczenie przedmiotu powoduje przyznanie uczestnikowi liczby punktów ECTS przypisanych temu przedmiotowi.

 Zasady rejestracji

Na studiach podyplomowych prowadzona jest rejestracja roczna. Słuchacz studiów podyplomowych musi uzyskać wszystkie wymagane zaliczenia z przedmiotów objętych planem studiów w ciągu jednego roku.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu

Ukończenie studiów podyplomowych następuje, gdy uczestnik:

a)      uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidziane planem danych studiów;

b)      złożył pozytywnie ocenioną przez opiekuna pracę końcową;

c)      uzyskał pozytywną ocenę z obrony pracy końcowej, do której został dopuszczony po spełnieniu dwóch poprzednich warunków.

Obrona pracy końcowej odbywa się przed komisją egzaminacyjną, której skład ustala Rada Programowo-Naukowa. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym opiekun pracy dyplomowej. Sam egzamin ma formę seminarium naukowego, w którym biorą udział wszyscy słuchacze studiów podyplomowych i ich promotorzy oraz wykładowcy studiów podyplomowych. Seminarium ma charakter otwarty dla społeczności Wydziału Zarządzania PW i gości zaproszonych przez Radę Programowo-Naukową.

Przy określaniu oceny pracy końcowej oraz oceny z obrony pracy stosuje się oceny i ich zapis słowny jak w § 2 ust. 5.

Ustalenie oceny z obrony pracy końcowej oraz oceny i wyniku ukończenia studiów podyplomowych odbywa się na niejawnym posiedzeniu komisji. Komisja wystawia ocenę końcową na podstawie następujących czynników skorygowanych wskaźnikami udziału w ocenie końcowej, tak jak w przypadku studiów magisterskich w Politechnice Warszawskiej:

 • średniej wyników zaliczeń uzyskanych przez słuchacza w czasie studiów;

oraz uzgodnionych przez członków komisji:

 • oceny pracy końcowej;
 • oceny z obrony pracy końcowej.

Z ocen wystawionych przez poszczególnych członków komisji wyznaczana jest średnia arytmetyczna, która jest podstawą do ustalenia wyniku ukończenia studiów zgodnie z zasadą:

 • od 4,70 - celujący,
 • od 4,30 do 4,69 – bardzo dobry,
 • od 3,90 do 4,29 – dobry,
 • od 3,50 do 3,89 – dość dobry,
 • od 3, 00 do 3,49 – dostateczny.

Zalecana liczebność grup zajęciowych

Limit miejsc na studia podyplomowe  wynosi 50 osób, w tym minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia edycji studiów podyplomowych to 10 osób.

Zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe towarzyszące wykładom oraz seminarium I mogą odbywać się dla ogółu słuchaczy studiów podyplomowych razem.

Zajęcia seminarium II mogą odbywać się w grupach do 8 osób.

Forma kontroli bieżących postępów studiowania

Kontrola bieżących postępów studiowania polega na:

 • ocenie aktywności na zajęciach;
 • ocenie zadań indywidualnych;
 • ocenie pracy końcowej.