Program studiów podyplomowych

M1 Przegląd zagadnień organizacji i zarządzania 

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Prawa organizacji.
 • Podejścia: diagnostyczne i prognostyczne.
 • Otoczenie organizacji – interesariusze.
 • Struktury organizacyjne.
 • Podejścia: zasobowe, funkcjonalne, procesowe i projektowe.
 • Organizacja pracy zespołowej i zarządzanie ludźmi.
 • Pracownicy X i Y, style kierowania.
 • Zarządzanie wiedzą.
 • Dojrzałość i doskonałość organizacji.
 • Skuteczność, sprawność, efektywność.
M2 - Wybrane zagadnienia metodyczne nauk społecznych, w tym nauk o zarządzaniu i jakości

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Filozofia nauki, wiedza ludzka = nauka+filozofia.
 • Podstawy teorii poznania.
 • Uprawianie nauki.
 • Nauki podstawowe, przyrodnicze i stosowane.
 • Specyfika nauk społecznych.
 • Formułowanie problemów badawczych.
 • Cele badawcze.
 • Tezy badawcze.
 • Hipotezy badawcze.
 • Metody badawcze.
 • Rozumowanie indukcyjne i dedukcyjne.
 • Wnioskowanie zupełne i niezupełne.
 • Elementy wnioskowania statystycznego.
 • Teoria ugruntowana.
 • Rewolucje naukowe.
 • Rzetelność w nauce.
M3 - Subdyscypliny Nauk o zarządzaniu i jakości oraz współczesne koncepcje zarządzania

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Systematyka subdyscyplin NoZiJ, przedstawienie ich charakteru, zakresu i wzajemnego przenikania.
 • Systematyka współcześnie rozwijanych i naukowo nośnych koncepcji zarządzania, przedstawienie ich charakteru, zakresu i wzajemnego przenikania.
M4 - Zarządzanie projektem badawczym

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Projekt. Zarządzanie 4P (projektem, programem, portfelem, organizacją projektową).
 • Klasyfikacje projektów.
 • Systematyka standardów/metodyk zarządzania projektami.
 • Modele Cyklu Zarządzania Projektami.
 • Wykorzystanie wiedzy projektowej w przedsięwzięciach badawczych.
 • Zarządzanie zwinne, hybrydowe i ekstremalne.
 • Zrównoważone zarządzanie w środowisku projektowym.
 • Ryzyko projektowe i ryzyko naukowe.
 • Modelowe zarządzanie projektem badawczym.
 • Rezultaty projektów.
 • Ład projektowy.
 • Kompetencje w zarządzaniu projektami.
M5 -Seminarium I – formułowanie problemu badawczego do rozprawy doktorskiej

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Co to jest doktorat?
 •  Historia i tradycja.
 • Rodzaje doktoratów na świecie i w Polsce.
 • Doktorat jako projekt badawczy.
 • Struktura generalna oraz struktura szczegółowa doktoratu.
 • Problem badawczy – jak go ująć? Kontekst naukowy i praktyczny problemu.
 • Ogólna charakterystyka stanu wiedzy.
 • Luka wiedzy.
 • Ustalenie i sformułowanie problemu badawczego doktorskiego wypełniającego część luki wiedzy.
 • Pytania formujące problem badawczy.
 • Cele rozprawy (poznawcze, badawcze, aplikacyjne). Ew. teza i hipotezy.
 • Pytania realizacyjne celów rozprawy.
 • Plan badań z dobraniem metod badawczych.
M6 - Finansowanie badań naukowych i publikacji naukowych. Ochrona praw intelektualnych

Wykłady(5h); Ćwiczenia (5h)

 • Źródła finansowania nauki w Polsce i w UE.
 • Formy finansowania.
 • Zakres finansowania.
 • Typowe granty.
 • Raportowanie i rozliczanie grantów.
 • Metoda PCM oceny projektów finansowanych z UE.
 • Zasady ochrony praw intelektualnych.
M7a ÷ M7l przedmioty obieralne zależnie od profilu pracy końcowej
M7a - Zarządzanie produkcją

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Subdyscypliny i koncepcje zarządzania związane z zarządzaniem produkcją.
 • Dyscypliny pokrewne.
 • Aktualne trendy przemysłowe i problemy interdyscyplinarne.
Moduł 7b - Zarządzanie publiczne

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Subdyscypliny i koncepcje zarządzania związane z zarządzaniem publicznym.
 • Dyscypliny pokrewne.
 • Aktualne trendy i problemy interdyscyplinarne
Moduł 7c - Zarządzanie finansami w organizacji, instytucjami finansowymi lub systemem finansowym

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Subdyscyplina Zarządzanie finansami a dyscyplina Ekonomia i Finanse.
 • Koncepcje pomiaru kondycji finansowej organizacji.
 • Aktualne trendy i problemy interdyscyplinarne.
 • Uwarunkowania a zarządzanie finansami organizacji.
 • Rynek finansowy.
Moduł 7d - Zarządzanie w gospodarce cyfrowej

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Subdyscypliny i koncepcje zarządzania związane z technologiami cyfrowymi w zarządzaniu.
 • Dyscypliny pokrewne.
 • Aktualne trendy i problemy interdyscyplinarne.
Moduł 7e - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Subdyscypliny i koncepcje zarządzania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Dyscypliny pokrewne.
 • Aktualne trendy i problemy interdyscyplinarne.
Moduł 7f- Zarządzanie strategiczne

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Subdyscypliny i koncepcje zarządzania związane z zarządzaniem strategicznym.
 • Dyscypliny pokrewne.
 • Aktualne trendy i problemy interdyscyplinarne.
Moduł 7g - Zarządzanie procesowe a projektowe

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Subdyscypliny i koncepcje zarządzania związane z zarządzaniem procesowym i zarządzaniem projektowym.
 • Dyscypliny pokrewne.
 • Aktualne trendy i problemy interdyscyplinarne.
Moduł 7h - Zachowania organizacyjne

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Subdyscypliny i koncepcje zarządzania związane z zachowaniami organizacyjnymi.
 • Dyscypliny pokrewne.
 • Aktualne trendy i problemy interdyscyplinarne.
Moduł 7i - Zarządzanie ryzykiem i kryzysowe

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Subdyscypliny i koncepcje zarządzania związane z zarządzaniem ryzykiem i zarządzaniem kryzysowym.
 • Dyscypliny pokrewne.
 • Aktualne trendy i problemy interdyscyplinarne.
Moduł 7j - Przedsiębiorczość i innowacyjność

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Subdyscypliny i koncepcje zarządzania związane z zarządzaniem innowacjami.
 • Dyscypliny pokrewne.
 • Aktualne trendy i problemy interdyscyplinarne.
Moduł 7k - Zarządzanie informatyką

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Subdyscypliny i koncepcje zarządzania związane z zarządzaniem informatyką.
 • Dyscypliny pokrewne.
 • Aktualne trendy i problemy interdyscyplinarne.
Moduł 7l - Zarządzanie wiedzą

Wykłady (10h); Ćwiczenia (10h):

 • Subdyscypliny i koncepcje zarządzania związane z zarządzaniem wiedzą.
 • Dyscypliny pokrewne.
 • Aktualne trendy i problemy interdyscyplinarne.
Seminarium II i praca końcowa
 • Seminarium końcowe (w grupach związanych z konkretnym opiekunem prac końcowych).
 • Wprowadzenie w zadanie sfinalizowania opracowania końcowego i dobór indywidualnego opiekuna tego zadania.
 • Konsultowanie przez indywidualnego opiekuna pracy końcowej, tj. koncepcji problemu badawczego do rozprawy doktorskiej w układzie: kontekst naukowy i praktyczny problemu, ogólna charakterystyka stanu wiedzy, luka wiedzy, nazwanie problemu badawczego wypełniającego część luki wiedzy, pytania formujące problem badawczy, cele rozprawy (poznawcze, badawcze, aplikacyjne), ew. teza i hipotezy, pytania realizacyjne celów rozprawy, plan badań z dobraniem metod badawczych.