Rekrutacja na kierunek Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

Rekrutacja na kierunek Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości.

O przyjęcie na Studia Podyplomowe może ubiegać się osoba, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. W przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą stosuje się zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu stwierdzenia, czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych.

Rejestracja elektroniczna na studia podyplomowe:

https://irk.pw.edu.pl/pl/

Po zarejestrowaniu się należy przesłać następujące dokumenty:

  • skan podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nie jest wymagany przy rejestracji on-line),
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • informację kto wnosi opłatę za studia (uczestnik czy firma; jeśli firma, to należy podać jej nazwę, adres, NIP, KRS) oraz w ilu ratach będzie wnoszona opłata (w jednej czy w dwóch), w przypadku dofinansowania studiów przez Pracodawcę dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający dofinansowanie oraz jego wysokość.

Dokumenty przesyłamy jako załącznik  wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym on-line!

W przypadku problemu z rejestracją on-line dokumenty można przesłać drogą email na adres: podyplomowe.wz@pw.edu.pl

W przypadku liczby osób przekraczającej ustalony limit, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się uczestnikiem studiów, jeżeli:

  • podpisze umowę o podjęciu studiów;
  • wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za studia podyplomowe w wysokości i na zasadach określonych w umowie o podjęciu studiów;
  • potwierdzi własnoręcznym podpisem znajomość Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej i zobowiązanie do stosowania się do niego.

Dokumenty należy przesyłać na adres: podyplomowe.wz@pw.edu.pl

Wysokość opłaty za Studia Podyplomowe wynosi 13.500 zł.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na Studia Podyplomowe staje się ich uczestnikiem, jeżeli wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za Studia.

Terminy dokonywania opłat - nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Terminy najbliższej edycji:

  • marzec 2024 - styczeń 2025

Limit: 50 osób (minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia edycji studiów podyplomowych: 10 osób).

Organizatorzy Studiów Podyplomowych zastrzegają sobie możliwość nie uruchomienia Studiów w przypadku nie uzyskania wymaganej liczby uczestników. W takiej sytuacji, osoby, które zgłosiły chęć udziału, mają pierwszeństwo w najbliższej edycji Studiów.