Przewody doktorskie

Przewód doktorski to ciąg działań prowadzących do nadania stopnia naukowego doktora. Obejmuje on takie etapy jak: wszczęcie przewodu doktorskiego, postępowanie przygotowawcze do przyjęcia rozprawy doktorskiej oraz przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony, a następnie obronę rozprawy doktorskiej - prowadzącą do nadania doktorantowi przez Radę Wydziału stopnia naukowego doktora.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła w dniu 22 kwietnia 2010 roku decyzję o przyznaniu Wydziałowi Zarządzania Politechniki Warszawskiej uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (decyzja nr BCK-II-U/dr-763/08 z 22 kwietnia 2010 roku ).

Informacje szczegółowe:

postępowanie w przewodach doktorskich na WZ PW (uchwała RW nr 317/III/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.) - obowiązuje od 26.06.2018

obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowe

wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego

wymagania edytorskie dotyczące rozpraw doktorskich bronionych na PW

Kontakt