Przewody doktorskie

Przewód doktorski to ciąg działań prowadzących do nadania stopnia naukowego doktora. Obejmuje on takie etapy jak: wszczęcie przewodu doktorskiego, postępowanie przygotowawcze do przyjęcia rozprawy doktorskiej oraz przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony, a następnie obronę rozprawy doktorskiej - prowadzącą do nadania doktorantowi przez Radę Wydziału stopnia naukowego doktora.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła w dniu 22 kwietnia 2010 roku decyzję o przyznaniu Wydziałowi Zarządzania Politechniki Warszawskiej uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (decyzja nr BCK-II-U/dr-763/08 z 22 kwietnia 2010 roku ).

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) od 1 maja 2019r. Wydział Zarządzania nadaje stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (nowe dziedziny i dyscypliny naukowe)

- przewody doktorskie zakończone nadaniem stopnia doktora

- przewody doktorskie w trakcie realizacji

Informacje szczegółowe:

Kontakt